OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav AKTUALITY
 
Informace z provedené schůze delegátů a závěry

Schůze delegátů proběhla ve stanoveném termínu s těmito závěry:

 1. Schůze delegátů zhodnotila, že i přes neuskutečněné volby byla Valná hromada úspěšná. Účast 140 členů na Valné hromadě je dostatečnou odpovědí na otázku o pokračování činnosti OS.
 2. Schůze delegátů konstatovala, že volba orgánů OS na Valné hromadě s podmínkou přítomnosti minimálně 50 % členské základny je v podmínkách BnL-SB téměř nerealizovatelná.
 3. Schůze delegátů uložila radě OS připravit návrh změn stanov ve smyslu realizovat volby pouze přítomnými členy na Valné hromadě a možnost "korespondenčních" voleb. Návrh vystavit na webových stránkách a schválit jej po projednání připomínek na dalším jednání schůze delegátů, která je svolaná na den 12. 10. 2009 v 18:00 do restaurace na fotbalovém stadionu v Brandýse nad Labem. Zároveň uložila delegátům připravit na toto jednání své návrhy (kandidátku) do nové rady OS.
 4. Schůze delegátů uložila radě OS provést " inventarizaci" členské základny. Zároveň schválila pro rok 2009 výši členských příspěvků ve výši 50 Kč. Částku považuje za faktické vyjádření podpory a přání členů pokračovat v reálné činnosti OS.
 5. Uložila všem delegátům zrealizovat "inventarizaci" členské základny ve své působnosti a vybrat odsouhlasené členské příspěvky za rok 2008 (pokud člen dluží) a členské příspěvky za rok 2009.
 6. Následně schůze delegátů rozhodla svolat 2. Valnou hromadu OS v roce 2009, kde budou provedeny volby a členové prodiskutují svůj další postup.
Navrhované znění změn ve stanovách najdete zde.
Změny jsou na str. 4, 5 a 6 a jsou označeny žlutě.

 

Vážení členové OS.
Jsem toho názoru, že rozhodnutí schůze delegátů bylo velmi rozumné. Jedině tímto způsobem lze zajistit legitimní vedení OS tak, aby mělo patřičnou sílu do další činnosti. Jsem přesvědčen o tom, že doposud OS prokázalo svou životaschopnost a opodstatnění. Skutečně se ukázalo, že jedině ve společném postupu může občan ovlivnit dění v konkrétním prostředí každodenního života. Ukázalo se totiž, že jen volby a následné "vládnutí" neodvolatelných radních je naprosto nedostatečnou zárukou správy věcí veřejných. Příští rok jsou komunální volby do městského zastupitelstva a myslím si, že opět bychom měli tento akt společně ovlivnit. To už zejména proto, abychom mohli reagovat a ovlivňovat rozhodování o prostředí, ve kterém žijeme.

Jeden příklad za všechny. Město je vlastníkem všech kotelen (nebo určitě většiny) na centrální dodávku tepla a teplé vody. Přitom je nám účtovaná cena na téměř nejvyšší úrovni, kterou povoluje regulační úřad. Považjete za správné, že město vydělává na svých občanech, kteří platí daně? K tomu přeci samospráva rozhodně není určena! Ano, neměla by prodělávat, ale toto? Pokud se nemýlím je to minimálně dvojnásobek toho co bychom mohli platit. A vůbec mne nezajímá, že to provozuje nějaká soukromá firma. Je přeci věcí orgánů města, aby dbala o blaho svých občanů. Ukazuje se, že asi nejsou v pořádku ani zákony, které těmto regionálním politikům dávají neomezené právo aniž se musí komukoliv odpovídat. My si je platíme a měli by se proto odpovídat nám.

To je jen jediný příklad. Přemýšlejte co vše můžeme okolo sebe sami sobě změnit, pokud budeme důslední a budeme společně chtít.
Pro tyto nové úkoly bych osobně doporučoval zvolit opravdu nové vedení OS.

Na závěr,
současná rada OS plánuje Valnou hromadu na poslední týden října nebo začátek listopadu.
Pod záštitou OS na této Valné hromadě plánujeme přednášku a besedu s panem JUDr. Švamberkem, členem představenstva SMBD Praha. Téma je velmi horké. Revitalizace našich domů a možnosti se získáním dotací "Zelená úsporám a "Panel nově".

Členové OS jste srdečně zvání, přijďte a podpořte sami sebe!!

Za radu Občanského sdružení 30. 9. 2009
Ing. Jiří VOJTA v.r.
 
Informace o svolání Schůze delegátů
Rada OS rozhodla svolat v nejbližší podovolenkové době do Hospody Na hřišti v Brandýse nad Labem schůzi rady rozšířenou o delegáty. Přesný termín bude zveřejněn a kandidáti obdrží písemnou pozvánku a ostatní dokumenty.
Program:
 1. Provedení voleb - sečtení hlasů zprostředkované volby
 2. Program OS do dalšího období
 3. Semínář "Datové schránky"

1. VOLBY
Vzhledem k velkému počtu členů OS je prakticky nemožné realizovat volby do orgánů OS tak, aby byly dodrženy současné stanovy - nutnost přítomnosti 50 % všech členů OS.
V souladu se stanovami OS čl. VII, ods. 2, proto provedeme volbu zprostředkovaně doručením hlasů prostřednictvím delegáta a to následujícím způsobem:
 • vypracujeme jmené seznami jednotlivých domů, které předáme stanoveným delegátům,
 • každému členu OS delegát předá dle tohoto seznamu volební lístek, který následně vyplněný převezme zpět,
 • člen OS potvrdí svoji volbu při odevzdání lístku svým podpisem na jmenném seznamu,
 • rada OS zároveň rozhodla o výši členského přízpěvku pro rok 2009 ve výši 50 Kč, který při odevzdání volebního lístku je delegát pověřen od člena převzít, tím člen deklaruje svoji podporu existence OS a vůli být jeho členem,
 • člen má právo neúčastnit se voleb, nezaplatit členský příspěvek a tím deklarovat ukončení svého členství v OS, tuto skutečnost potvrdí podpisem na jmenném seznamu,
 • volební komise zvolená na schůzi delegátů sečte hlasy a vyhlásí výsledek,
 • v případě rovnosti hlasů rozhodne přímou volbou prostá většina hlasujících na schůzi delegátů,

2. PROGRAM OS
Našim záměrem je, aby tato schůze rozhodla o činnosti OS v dalším období. Očekáváme diskusi zejména o možnosti a okruzích spolupráce vznikajících SVJ a diskusi o dalších možných aktivitách OS, zejména k otázkám územního rozvoje města a ochraně životního prostředí, a o způsobech jak dosáhnout stanovených záměrů a cílů. Tento bod považujeme za nanejvýš naléhavý.

3. SEMINÁŘ
Rada OS rozhodla uspořádat seminář k problematice "Datových schránek". Tyto informace jsou nanejvýš důležité pro všechny nově vzniklá Společenství vlastníků.
Datová schránka je ULOŽIŠTĚ , které je určeno k doručování orgány veřejné moci či provádění úkonů vůči těmto orgánům. DATOVÉ SCHRÁNKY jsou počínaje 1. 7. 2009 povinné pro veškeré právnické subjekty. To znamená i pro vzniklá SVJ.
Seminář povede Ing. Pavel GIRGLE, specialista České pošty pro tuto oblast.

Vzhledem k programu a jeho závažnosti doporučujeme, aby se jednání schůze delegátů zůčastnili skutečně zástupci všech vzniklých nebo vznikajících SVJ. Doporučujeme, aby delegátem byl pověřen člen výboru společenství.
 
Festival "RAJSKÁ ZAHRADA
11. až. 13. září 2009 - Proboštská jezera
Rada OS na svém řádném jednání jednomyslně rozhodla o podpoře Víkendového a hudebního festivalu "Rajská zahrada". Festival je zaměřen na informování občanů o ekologických principech a nových alternativních přístupech podporujících trvale udržitelný život. Podrobné informace o záměru a programu festivalu jsou v přiloženém dokumentu ke stažení zde: "Plakát" a "Informace".
Doporučujeme členům OS podpořit festival svoji účastí na vybraných akcích. Samozřejmě pokud by někdo chtěl a mohl přispět například osobní výpomocí v organizačním štábu, je jeho pomoc vítaná.
Styčnou osobou, koordinátorem za OS je pan Mgr. Martin ZUNA mob. 724 7420 94.
8. 8. 2008
Jirí VOJTA
Informace o Valné hromadě konané 15. 6. 2009
Dne 15. 6. 2009 proběhla v kině "Biják" plánovaná Valná hromada našeho sdružení, které se účastnilo 122 členů. Rada OS děkuje všem za aktivní účast v pondělním podvečeru.
Jednání VH se jako hosté účastnili starosta města pan Ing. Ondřej Přenosil, předseda Sdružení malých bytových družstev a VJ pan JUDr. Lébl a představitel výkonného výboru tohot sdružení pan Halík.

Jednání VH bylo orientováno na zhodnocení dosavadního působení OS v obecné rovině i konkrétně jeho působení při privatizaci, na přednesení námětů a návrhů k realizaci závěrečné etapy privatizace bytů z hlediska správy bytového fondu a jeho pojištění a konečně směrování další činnosti OS.
Zpráva o činnosti, která uvedla tyto otázky včetně návrhů ke správě bytového fondu je ke stažení zde.
Diskuse byla převážně vedena k otázkám způsobu předání bytového fondu, ukončení placení nájemného a návrat nájemného za dobu od registrace převodu bytů na nové majitele uskutečněné Katastrem nemovitostí.
Částečně se diskutovalo i o dalším působení OS. V diskusi zaznělo doporučení pokračovat v činnosti v souladu se stanovami při zachováním apolitičnosti sdružení. V této souvislosti však zazněl i požadavek na hledání partnera OS, který by svým vlivem a působením v orgánech města prosazoval oprávněné požadavky občanů.

Valná hromada však nemohla provést volbu svých statutárních orgánů, protože i přes slušnou účast nedosáhl počet přítomných 50 % členské základny, které je potřeba pro zvolení rady.
Dosavadní rada dostala v usnesení úkol realizovat volby v souladu se stanovami prostřednictvím doručení hlasovacích lístků. O termínu a přesném způsobu provedení Vás budeme informovat co nejdříve.

Dokumenty ke stažení:
Zpráva o činnosti 0S od 25. 5. 2008
Usnesení Valné hromady ze dne 15. 6. 2009
21. 6. 2008
Jirí VOJTA

Upozornění a informace

Upozornění
Vážení spoluobčané, považuji za nutné vás upozornit, že se kvapem blíží doba, kdy bude ukončena zákonná ochraná lhůta pro odprodej našich bytů (6 měsíců od obdržení nabídky města). Po této lhůtě budou následovat kroky k možnosti odprodeje bytů třetí osobě. Sice budete mít i nadále další ochranou lhůtu (9 měsíců), ale již za zcela jinou cenu. Proto zvažujte svá rozhodnutí.

Informace
Obyvatelé mnoha domů stále přemýšlejí o tom, koho pověří správou svého domu. Schůze delegátů rozhodla většinou hlasů, že tato otázka má být předmětem diskuse na VH a radě bylo uloženo připravit podklady a návrh.

Nicméně občané volají po informacích. Tady je první. Ti kdo zvažují jinou alternativu než dosavadní správce se mohou připojit ke skupině již sedmi domů, které velmi vážně uvažují o nabídce společnosti MIVA Praha. Doufám, že těchto domů bude přibývat. Je to velmi podnětná a rozumná alternativa.
Změna je totiž zcela jistě prospěšná a na místě. Ostatní odezní na Valné hromadě.
31. 5. 2009 Ing. Jiří VOJTA v.r.

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Vážení spoluobčané. Není žádných pochyb o tom, že správcovská činnost současného správce - společnosti TOMMI Holding - končí dnem ustavení orgánů společenství vlastníků. Tento nález učinil Nejvyšší soud ČR a vydal k tomu rozsudek ze dne 26. 1. 2009!
Cituji: " Zvolením orgánu společenství vlastníků jednotek zaniká i právo družstva spravovat dům ...".
V tomto případě družstvem je míněn správce. V soudnim sporu, kde bylo toto rozhodnutí učiněno, vykonávalo zmíněné družstvo v domech stejnou činnost správce, jako společnost TOMMI Holding v našich domech.
Celý dokument s právním výkladem se nachází v JUIKATUŘE NS ČR - PR 9/2009. (Je to však čtení jen pro otrlé a právníky.)

Poradenská a konzultační činnost III.
Dle rozhodnutí pracovníků SMBD Praha, bude poradencká činnost v rámci smluv s poradcem počínaje dnem 1. 6. 2009 probíhat v salonku restaurace U Mikeše vždy od 17:00 hod společně s představiteli společnosti MIVA

Ing. Jiří VOJTA v.r.
 
Důležité sdělení - Valná hromada OS

V Brandýse nad Labem dne 25. 5. 2009

Vážené kolegyně, kolegové, členové Občanského sdružení.
Rada občanského sdružení „Občané Brandýs nad Labem, Stará Boleslav“ se rozhodla, v souladu se stanovami, svolat řádné jednání Valné hromady našeho sdružení.

Termín konání: 15. 6. 2009
Místo konání:   Kino"Biják" bývalé kino "KUK" v Brandýse n/L
Čas:                  18:00 hod

Hlavní programové cíle jednání
 1. Zpráva o činnosti rady OS o plnění programových cílů od 24. 5. 2008 do dnešního dne.
 2. Zhodnocení současného stavu privatizacce.
 3. Diskuse ke zprávě a ke smyslu a záměrům dalšího působení OS.
 4. Volby rady OS do dalšího období.

Součástí programu bude informace o možnostech sravování domů a pojištění domů včetně doporučení. Zároveň očekáváme vystoupení pana starosty k problematice předání domů a finančního vyrovnání s novými vlastníky bytových jednotek.

Vážení členové OS.
Naše sdružení se dostalo do fáze, kdy se blížíme ke splnění jednoho ze základních cílů obsažených ve stanovách, to jest aktivní podpora členů při procesu privatizace bytového fondu města. Jak byl tento cíl plněn, bude předmětem jak zprávy, tak i následné diskuse.
Součástí této části předpokládáme poskytnutí zásadních informací o poslední fázi privatizace, to jest o způsobech a faktických procesech reálného předání domů novým majitelům a vyúčtování nájmu, který zatím platíme (rozhodnutím rady města zvýšeným od 1. 4. 2009 o 42%). Na Valné hromadě, jako už tradičně, předpokláme účast představitelů města v čele s panem starostou a očekáváme o těchto procesech jasnou informaci.
Rada OS má zároveň v zámyslu předložit informace a návrhy k řešení problematiky správcovství našich domů, kde je v současné době značně nepřehledno a nejasno. Rada OS by ráda přispěla ke sjednocení názorů na tuto problematiku a ulehčila rozhodování nám všem novým majitelům domů.

Nicméně stěžejní otázkou této Valné hromady nepochybně bude rozhodnutí o dalším směrování činnosti OS. V našich stanovách jsou tyto cíle sice pojmenovány, ale domníváme se, že je nutné tuto otázku znova zásadně prodiskutovat.

Rada OS je přesvědčena, že OS se stalo velmi silnou organizací nejen s patřičnou autoritou, ale i s ambicemi dále úspěšně rozvíjet svou činnost. Tyto nesporné schopnosti a způsobilosti lze zcela jistě využít ku prospěchu nás všech (a vlastně i ostatních obyvatel města) i v dalším období.
Tady jsou náměty:

 1. Pokračovat v podpoře privatizovaných domů s tím, že OS by se mohlo stát platformou pro vzájemnou spolupráci, podporu a pomoc (v jednotě je síla, větší objem zakázek se rovná lepší ceny, předávání zkušeností, atd.).
  OS se může stát i "regionálním orgánem" Celorepublikového sdružení nájemníků a vlastníků bytových jednotek. Je to ohromný prostor pro činnost, který pomůže především nám samotným.
 2. Stali jsme se vlastníky nemovitostí, které jsou ve velmi zanedbaném stavu a máme kolem sebe životní prostředí, které není o nic lepší. Zároveň město je ve fázi tvorby územního plánu, který zcela jistě zásadním způsobem bude ovlivňovat každého z nás.
  Toto je další prostor, kde má OS vyjímečné postavení a je ze zákona neopomenutelným účastníkem řízení při schvalování územního plánu, pokud o to bude stát a usilovat. Domníváme se, že bychom byli sami proti sobě tohoto postavení nevyužít.
  Rada se domnívá, že je na čase oslovit i ostatní již dříve vzniklá družstva a společenství, či jiná sdružení. Společný postup je síla, kterou nelze ignorovat.
 3. K tomu, abychom prosadili naše společné záměry, které mohou vzejít z námětů uvedených výše, potřebujeme podporu samosprávy, tedy zastupitelstva a rady města - politickou podporu. Jak to tady v našem městě posledních několik volebních období funguje, zřejmě každý z nás dobře ví. Nakonec jsme to všichni na vlastní kůži při "Procesu privatizace" bezprostředně poznali.
  Řekli jsme si, že si to budeme pamatovat!! Proto mi dovolte připomenout - příští rok (2010) jsou volby do městského zastupitelstva.
  Jsme silnou organizací a pokud budeme postupovat společně, můžeme velmi výrazně ovlivnit složení budoucího zastupitelstva a rady města. Buď tak, že nabídneme ve volbách podporu tomu politickému subjektu, který ve svém programu podpoří naše cíle, nebo postavíme vlastní kandidátku. Sice ve stanovách máme deklarovánu apolitičnost, nicméně nic nám nemůže zabránit v tom tento stav změnit, pokud budeme společně chtít. Je to jen a jen otázka našeho rozhodnutí.
Vážení členové OS. Nebuďme lhostejní a pokusme se udělat pro sebe to, co pro nás nedělají placení profesionální politici. Pojďme to změnit a dokažme si, že umíme víc, než o tom povídat u piva v hospodě. Je to jen a jen v našich rukách.

Účast členů OS na VH je nanejvýš nutná a zásadní.
Za radu Občanského sdružení 
Ing. Jiří VOJTA v.r.
 
 
Poradenská a konzultační činnost II.
Na žádost občanů bude poradenská činnost SMBD-SV (osobně Janem HALÍKEM) prováděna do odvolání taktéž každé úterý od 17:00 hodin a to dnem 21. 4. 2007.
Ostatní údaje k organizaci schůzek stejné, jako v informac níže.
20. 4. 2009, Ing. Jiří VOJTA v.r.
Informace k daňové povinnosti nových vlastníků

Na finančním úřadě jsme zjistili, že přiznání k dani z nemovitosti vzniká každému z nás nových majitelů bytů k 31. 1. 2010. Do té doby musíme podat daňové přiznání na stanoveném formuláři, nejlépe mezi 1. 1. 2010 do zmíněného data 31. 1. 2010. Podrobnější informace na stránkách portálu "BusinessInfo.cz"

15. 4. 2009, Ing. Jiří VOJTA v.r.

Poradenská a konzultační činnost

Na četné žádosti uvádíme kontakt na SMBD-SV, se kterými řada domů uzavírá smlouvu o pomoci při realizaci konečné fáze privatizace.
Adresa SMBD-SV:
Těšnov 5, 110 00 PRAHA 1
Kontaktní osoby:
Jan HALÍK
Mob: 608 745 679
E-mail: halik.jan@seznam.cz
Michaela Loudilová
Tel.: 224 805 511

Se SMBD-JV jsme se dohodli na poskytování této poradenské a konzultační činnosti přímo v Brandýse nad Labem (a to díky nájemníkům, budoucím vlastníkům bytových jednotek, kterým tímto i děkujeme) v domě Chobotská 1729, kde bude otevřena kancelář.
Kancelář zahajuje činnost dne 15. 4. 2009.
Konzultace bude reallizovat pan Jan HALÍk, nebo jim pověřený zástupce.
Kancelář bude otevřena po dobu trvání smluvních vztahů mezi domy a SMBD-JV každou středu od 17.00 do 19:00 hod.
Doporučujeme, aby zájemci svoji návštěvu kanceláře telefonicky předem oznámili či projednali.
Pokud bude o konzultace a poradenství větší zájem, je SMBD-JV připraveno rozšířit činnost i na další dny v týdnu. Pokud k tomu dojde, budeme Vás neprodleně na těchto stránkách informovat.

14. 4. 2009, Ing. Jiří VOJTA v.r.
Informace ze semináře uskutečněného
dne 4. dubna 2009
V sobotu ve 14:00 proběhl na zámku v Brandýse nad Labem plánovaný seminář, který uspořádalo naše sdružení ve spolupráci z městem.

Semináře se za město osobně účastnil starosta města pan Ondřej Přenosil.
Hlavním přednášejícím byl pan Jan Halík, představitel SMBD-VJ Praha.
Semináře se účastnili představitelé 25 privatizovaných domů v celkovém počtu 50 osob. Připomínám, že v této fázi je na katastr nemovitostí předáván návrh na zápis 38 domů. Účast na semináři považujeme za velmi vysokou, uvážíme-li jaké nádherné počasí nám tento jarní den přinesl.

Obsahem semináře bylo především podrobné rozebrání kroků směřujících k rychlému, efektivnímu a úspěšnému založení společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), pokud se nájemníci konkrétního privatizovaného domu rozhodnou přijmout nabídku k poradenské pomoci při realizaci založení svého SVJ od SMBE-VJ. V průběhu semináře byla zodpovězena řada konkrétních dotazů.

Na závěr semináře prezentovalo šest podnikatelských subjektů, ucházejících se o správcovství našich domů, svoji nabídku správcovské činnosti.

Konstatuji, že seminář proběhl úspěšně a rozhodně vnesl jasno do současné etapy privatizace našich domů. Ohlasy na seminář jsou velmi pozitivní.

Informace ze semináře:

 1. Konkrétní pokyny a informace si odnesli představitelé jednotlivých domů a jistě je budou ve svých domech vám všem prezentovat.
 2. Starosta nám předal seznam pracovníků města, kteří budou město zastupovat ve vznikajících SVJ v domech, ve kterých zůstanou (minimálně v této fázi) byty v majetku města. Tito pracovníci musí figurovat na seznamech sloužících jako presenční listiny a plné moci při zakládání SVJ a budou se zúčastňovat dalších aktivit SVJ (schůzí a schvalování záměrů SVJ) jako ostatní majitelé s hlasem odpovídajícímu poměru vlastnictví města v daném domě do doby, dokud bude alespoň jeden byt v domě ve vlastnictví města.
  Starosta nám zároveň přislíbil, že se město v žádném případě nechystá svými hlasy vměšovat do záměrů, které jednotlivé domy plánují.
  Zde je seznam pověřených osob města ke stažení ve formátu *.pdf.

  Kontakty na uvedené pracovníky:
  Fišerová - 326 909 108
  Pšeničková - 326 909 149
  Šimková - 326 909 125
  Tesařová - 326 909 159
  Benediktová - 326 909 109
 3. Prezentace společností ucházejících se o správcovství v našich domech:
  1. TOMMI-holding, spol. s r.o.
   Sídlo: U Svobodárny 12/1110, Praha 9
   Kontakt: 326 903 008, 602 281 248
  2. Ing. Josef VESELÝ
   Sídlo: Vrbova 1476, Brandýs nad Labem
   Kontakt: 326 902 293, 603 481 559, vesely_josef@volny.cz
  3. DOMOS spol. s r.o.
   Sídlo: Jaselská 65, Mladá Boleslav
   Kontakt: 326 323 842,
   www.domos.cz, nikl@domos.cz
  4. MIVA PRAHA Facility Management, a.s.
   Sídlo: Pod Parukářkou 2760/8, Praha 3
   Kontakt: 274 016 017, 602 383 003, info@mivapraha-fm.cz,
                  www.mivapraha-fm.cz
  5. Q-byt Čelakovice, spol. s r.o.
   Sídlo: J. Zeyera 1697, Čelákovice
   Kontakt: 326 991 196, 605 264 492, benes@qbyt.celakovice.cz
                  www.qbyt.celakovice.cz
  6. PFA service s.r.o.
   Sídlo: Pejevova 3128, Praha 4
   Kontakt: 272 650 340, 724 245 369, ocetnik@pfa-service.cz
                  www.pfa-service.cz

Vystoupení uchazečů, které jsme na semináři měli možnost slyšet, byla v některých případech velmi zajímavá. Nechci však hodnotit ani jejich kvalitu ani obsah a už vůbec nechci v této fázi doporučovat některý ze subjektů jako nejvhodnějšího správce. To by asi nebylo z mé strany správné. Nicméně mi dovolte jeden návrh pro všechny a žádám vás o to, aby byl pečlivě zvážen všemi vznikajícími SVJ.

DOPORUČUJI a to velmi naléhavě, po založení jednotlivých SVJ co nejdříve provést společné pracovní jednání zástupců jednotlivých SVJ, nejlépe předsedů, a pokusit se dohodnout či nalézt jednoho či dva poskytovatele služeb. Jsem toho názoru, že jsme příliš malý trh na to, aby tady operovalo mnoho různých správců.
Ukazuje se a zkušenosti to potvrzují, že až teprve od určítého počtu obhospodařovaných bytů lze poskytovat služby na velmi kvalitní úrovni za slušnou cenu.
Počet spravovaných bytů by se měl optimálně pohybovat zřejmě někde okolo 400 bytových jednotek jako minimum (nakonec to zaznělo i v některých prezentacích).
V tento případě pak můžeme počítat s otevřením pobočky pro správu v našem městě a cena za správu může být velmi příznivá.

Nemluvě o tom, že společný postup většího počtu SVJ při zajišťování správy domů, vůči možným správcům, bude mít rozhodně silnější a výhodnější vyjednávající pozici při vypracování konkrétních podmínek smluv.
Toto platí i pro ostatní kroky a postupy, které budou v budoucnu jednotlivá SVJ přijímat.

Nezapomeňte - v jednotě je síla!
5. 4. 2009, Ing. Jiří VOJTA v.r.
 
Jak zjistit stav okolo zápisu domu do KN
 1. Otevřte www stránku http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
 2. V levé části je modrý navigační sloupec - najeďte kurzorem na odkaz "Budova"
 3. Do okna "Název/kód obce:" zadejte Brandýs nad Labem (platí i pro Starou Boleslav)
 4. V okně "Část obce:" vyhledejte vaši příslušnou část obce
 5. Do okna"Typ budovy:" zvolte dle nabídky podle čeho budete vyhledávat
 6. Do okna "Číslo budovy:" zadejte číslo popisné, případně evidenční, pokud budete hledatpodle tohoto čísla
 7. Stskněte tlačítko "Vyhledat"
 8. Otevře se okno "Informace o budově". Uvidíte informace o vámi zadaném domě. Ve spodní části okna si můžete klikat na jednotlivé odkazy. Každý odkaz odpovídá jednomu bytu a je tam popis toho, co se s ním děje - tedy pokud bylo zahájeno správní řízení.
30. 3. 2009 Ing. Jiří VOJTA v.r.
 
První FINÁLE

Dne 17. 3. 2009 zástupci rady OS projednali na radnici s představiteli města, v čele s panem starostou a zástupci Severní nemovitostní důležité otázky spojené se závěrečnou etapou privatizace bytového fondu.

Jednání mělo dva zásadní body:
1. Informace k průběhu současné etapy privatizace
2. Návrhy na realizaci závěrečné fáze privatizačního procesu

K bodu 1.
- privatizace dle Severní nemovitostní (SN) probíhá nebývale rychle a organizovaně,
- konkrétně:

 • 5. 2. 2009 zastupitelstvo schválilo k privatizaci 611 bytových jednotek
 • 4. 3. 2009 zastupitelstvo schválilo k privatizaci 109 bytových jednotek
 • na 26. 3 2009 je připraveno ke schválení zastupitelstvem 42 bytových jednotek

Z uvedeného vyplývá, že je zastupitelstvem již schváleno 720 bytů a na příští týden je připraveno ke schválení 42 bytů, což celkem činí 89,7 % všech bytových jednotek plánovaných do privatizace!

Dle vyjádření představitelů Severní nemovitostní jsou k datu 17. 3. 2009 již smlouvy dvou domů (1732 a 1058) předány na Katastr nemovitostí (KN) a v tomto týdnu to čeká další domy (1730, 959, 1729, 1736 1724). Příští týden následují ostatní. Severní nemovitostní doručuje na KN denně 60 smluv!
Představitelé Severní nemovitostní nám sdělili, že všechny návrhy na odprodej, které již prošly zastupitelstvem a byly u nich následně uskutečněny podpisy smluv, to jest 611 bytů, bude na Katastr nemovitostí doručeno do 31. 3. 2009, pokud nájemníci uhradí včas celou kupní cenu.

U zbylých bytů budou bohužel smlouvy předloženy na KN až v dubnu, z čehož vyplývá, že nájemníci budou muset platit jeden měsíc zvýšený nájem, který nebude vyúčtován vrácen jako u těch jež nabyli byt do vlastnictví před dnem 1. 4. 2009. Totéž čeká nájemníky, kteří využijí svého práva zaplatit celou kupní cenu do 6 měsíců od podpisu smlouvy s tím rozdílem, že budou hradit zvýšené nájemné za všechny měsíce, ve kterých ještě nemají zaplacenu celou kupní cenu.

Všichni se však musíme obrnit trpělivostí a musíme počítat s tím, že nějakou dobu budeme ještě nájem platit a to od 1. 4. 2009 zvýšený (všichni jsme dostali dopis o zvýšení nájemného k tomuto datu), než bude vše administrativně firmou TOMMI ukončeno, vyúčtováno a domy řádně předány SVJ. Pak bude všem nájem vyúčtován a přeplatek vrácen. Pro vyúčtování nájmu každého bytu dude rozhodné datum, které bude uvedeno na smlouvě daného bytu stvrzené zápisem KN.

Severní nemovitostní nám zaslala harmonogram podpisu smluv s nájemníky zbylých domů. Harmonogram si můžete stáhnout zde *.pdf.

Upozornění pro nájemníky, kteří si vyřizují hypotéku či půjčku s bankou.
Některé banky požadují záruku bytem, ale od města, protože my stále nejsme vlastníky. Město tuto záruku poskytne, pokud tomu nebrání jiné skutečnosti, ale tuto záruku schvaluje zastupitelstvo. Proto je nutno u města podat žádost s předstihem tak, aby byla vyřízena v termínu, který potřebujete. Zastupitelstvo zasedá jednou měsíčně (termíny jsou na internetu), ale je nutný i čas na zpracování potřebné dokumentace, která se zastupitelům předkládá.

 
K bodu 2.
Při jednání starosta vyslovil za město souhlas s navrženým způsobem zakládání jednotlivých Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), tedy s využitím pomoci a služeb SMBD Praha. Je proto jen na vás, zda i vy se k tomuto způsobu přihlásíte. Podle posledních informací, které máme (rada OS), je většina domů pro uvedený způsob. Uvedený způsob celý proces výrazně urychlí a zjednoduší. Samozřejmě vše něco stojí. Avšak cena, kterou rada OS dohodla je skutečně velmi příznivá - nebývale nízká.

Doporučení směřující k co nejrychlejšímu a nejjednoduššímu založení SVJ:
Ještě jednou zopakuji, že je věcí každého domu, jak bude tuto etapu realizovat a naše návrhy nejsou nikterak závazné. Jsou to pouze doporučení pro ty, kteří si k realizaci založení SVJ zvolí námi navrhovaný způsob.
 1. Stáhněte si tento dokument, "Organizace založení SVJ v BnLSB, kde jsou popsány jednotlivé kroky. Dokument je ke stažení zde *.pdf .
  V dokumentu je modře označeno, které úkony pro nás jako službu provede SMBD Praha.
 2. Dne 4. 4. 2009 ve 14:00 na zámku v Brandýse nad Labem bude uskutečněn ve spolupráci s městem seminář k realizaci založení SVJ.
  Pozvánka na seminář je ke stažení zde *.pdf.
 3. Na semináři budou rozebrány detailně jednotlivé kroky a poskytnuty další pokyny a doporučení k celému procesu založení SVJ. Budou předány i další rady a zkušenosti co by měly a jak nově vzniklá SVJ realizovat v prvních dnech své existence. Samozřejmě se předpokládá diskuse k těmto otázkám. Na semináři bude i krátká presentace možných budoucích správců (3).
 4. Žádáme spoluobčany, aby se tohoto semináře za privatizovaný dům zúčastnili MAXIMÁLNĚ 3 osoby a to u domů s více jak 30 bytovými jednotkami. Domům s menším počtem bytových jednotek doporučujeme vyslání do dvou zástupců.
 5. Doporučujeme, aby účastníci semináře byli kandidáti na členství v budoucích výborech SVJ.
 6. Doporučujeme do doby semináře uskutečnit společné schůze nájemníků v domech, kde provedete předvolení výboru SVJ a odkomunikujete problematiku stanov.
 7. Pokud některé domy, vzhledem k počtům bytů bude potřebovat prostor pro provedení těchto schůzí, starosta nám přislíbil pomoc s prostorem. Schůze by se mohli taktéž uskutečnit v prostorech zámku. Je však nutné požadavek předložit minimálně 10 dnů dopředu, aby město zjistilo, zdali je termín volný a vydalo pokyny k zajištění. Požadavky předkládejte na telefonní číslo 606 834 039.
 8. S domy, které se rozhodnou realizovat založení SVJ prostřednictvím SMBD Praha uzavře tato organizace smlouvu na poskytnutí uvedené služby.
 9. Cena za tyto služby je stanovena pro každý dům 10.000 Kč. V ceně je 6.000 Kč notářský poplatek za vyhotovení zápisu první schůze a 4.000 Kč za služby SMBD Praha.
Ing. Jiří VOJTA v.r.
 

 

Další kroky v privatizaci

 

Zakládání Společenství vlastníků bytových jednotek
(možný postup)


Členové rady OS si jsou plně vědomi toho, že založení Společenství vlastníků bytových jednotek (SVBJ) je povinností a věcí každého privatizovaného domu.  Nicméně se domníváme, že si můžeme navzájem pomoci při realizaci tohoto závažného a důležitého kroku. Protože jsme členy celostátního sdružení SMBJ, vedeme s nimi dlouhodobě jednání o aktivní pomoci. Ta se mimo jiné projevila i v aktivní účasti představitelů SMBD na seminářích s delegáty v minulém roce. Rada OS spolupráci eskalovala a výsledkem jsou následující kroky a návrhy:

STANOVY

 • Rada OS požádala SMBD o spolupráci při vypracování vzorových stanov (návrh) pro privatizaci v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Do stanov jsou zapracovány veškeré povinnosti a ustanovení dle současných právních norem, které je nutno splnit při zakládání SVBJ. Zároveň jsou v návrhu stanov zapracovány bohaté zkušenosti z již existujících dříve založených SVBJ, které jsou členy SMBD.
 • Návrh stanov pro privatizované domy, kde jsou členové OS, jsou k dispozici u pani Zahrádkové. Členové přípravných výborů (delegáti) za jednotlivé domy si návrhy stanov, které pro ně OS připravilo, mohou dnem 27. 2. 2009 vyzvednout v jednom výtisku proti podpisu u pani Zahrádkové. Zároveň přinesou-li si disketu či USB disk, mohou stanovy dostat v elektronické podobě (zvažte, zdali to nerealizovat výhradně elektronicky – ale možná řada domů by s tím neuměla pracovat). Pro vyzvednutí návrhu stanov je nutné osvědčení od nájemníků daného domu o tom, že jde o člena přípravného výboru (delegáta) daného domu. Na návrh stanov se vztahuje autorské právo OS, které je nechalo připravit výhradně pro své členy.

Při přebírání návrhu stanov, dostanou členové přípravných výborů k dispozici v elektronické podobě (nutná disketa či USB disk) i ostatní připravené dokumenty, které vám výrazně usnadní celý proces.

Přehled dokumentů

 • Návrh stanov
 • Pozvánka na první schůzi
 • Presenční listina první schůze
 • Plná moc
 • Stálá presenční listina
 • Popis možného postupu založení Společenství vlastníků
 • Stanovy prodiskutujte v domech. Jejich konečné znění je výhradně Vaše záležitost. Přesto doporučujeme po diskusi soustředit dotazy, náměty a návrhy a ty pak prodiskutovat na semináři, který pro přípravné výbory vznikajících SVBJ připravuje OS společně s radnicí na měsíc duben.

Doporučujeme si stanovy vyzvednout co nejdříve. Tím budete mít dostatek času k jejich diskusi v domech (v některých domech již mají jiné vzory a již diskutují jejich obsah, to však nemění nic na hodnotě poskytovaného návrhu a je jen na nájemnících co si do vlastních stanov zapracují).

Postup při zakládání SVBJ
Jsme si vědomi toho, že povinnost svolat první zakládající schůzi má původní majitel, tedy město a že u založení musí být přítomen notář, respektive založení SVJB musí být notářsky ověřeno.
Protože lze předpokládat i rizika a komplikace se schvalováním stanov, volbou představenstva SVJB a nakonec i s potřebnou účastí, vypracovalo OS ve spolupráci s SMBD možný postup (nikolivěk závazný, vždy je na vás, zdali využijete těchto námětů, či si to budete realizovat po svém) realizace vlastní procedury a zákonných povinnosti spojené se založením SVJB. Ten spočívá v realizaci řady přípravných kroků, vytvoření potřebných dokumentů a je završen vlastním založením konkrétního SVJB. Uvedená možnost způsobu založení SVBJ může zásadním způsobem eliminovat výše zmíněná rizika.
Celý princip spočívá v tom, že vše lze předpřipravit vlastními silami, od termínu svolání oficiálně zakládací schůze (i když, jak jsem předeslal, je to v zásadě povinností města – vzor svolání schůze je taktéž k dispozici), přes realizaci schůze až po zápis do rejstříku Městského soudu tak, že vše může proběhnout bez zbytečných prodlev, zádrhelů a komplikací, které sebou nese vždy nutnost svolávání velkého počtu osob na jedno místo ve stanovený čas s cílem dohodnout se na zásadních věcech, které souvisí s financemi každého zúčastněného. V mnoha případech vám to ušetří i značné finanční částky, které by bylo nutno zaplatit za čas notáře, pokud by se při běžném způsobu provedení zakládající schůze nájemníci nedohodli na některém ze zákonem stanovených bodů, či z nějakých důvodů by se schůze nekonala (počet účastníků).

Přesný postup bude vysvětlen na připravovaném semináři
(přípravné schůzce), kterou organizujeme společně s radnicí. Jakmile bude ve spolupráci s radnicí pevně stanoven termín a místo, budete okamžitě informováni.
Protože vlastní proceduře vzniku společenství musí předcházet v každém domě (tedy ve vznikajícím SVBJ) řada úkonů (jde zejména o diskuse ke stanovám, zvolení budoucích orgánů společenství a dohodnutí se na základních pravidlech dalšího společného fungování, tak jak jsou deklarována stanovami), domníváme se, že je prospěšné vás upozornit na nejdůježitější momoenty, kterými musíme všichni projít.

Základní kroky, které musí realizovat přípravný výbor za každý dům v přípravném období:

 • (Předběžné) zvolení statutárních orgánů společenství
 • (Předběžné) schválení stanov
 • Příprava příslušných dokumentů – vzory všech potřebných dokumentů jsou k dispozici

Vlastní proces od přípravy až po zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze je velmi složitý a přesahuje rámec těchto stránek. Jen pro ilustraci, již v úvodu celého procesu je nutno hlídat zaslání dopisů z Katastru nemovitostí. To proto, že společenství musí vzniknout, jakmile jsou v domě více jak dva majitelé bytových jednotek. Přitom dnes není povinnost KN zasílat zápis o vložení vlastnických práv do KN (to by muselo jít doporučeně a je to drahé), ale jen oznámí (to je obyčejný dopis, tedy je to levnější), že si zápis můžete vyzvednout. Ale prvním třem majitelům bytových jednotek (ti jsou vybráni zcela náhodně, jak to úředníkovi přijde pod ruku) musí zaslat vyrozumění o zapsání do KN a jejich následné povinnosti založit společenství. Tento dopis taktéž musí zaslat původnímu majiteli, tedy městu. Z toho vyplývá, že si to musíte hlídat, abyste včas bez prodlení mohli reagovat. I tento úvodní proces lze efektivně ošetřit.

Závěrem
Je tedy jen na vás, jak budete celou proceduru stanovenou zákonem realizovat. Rada OS však doporučuje postup, který jsme zde nastínili. Dokumenty, o kterých bylo hovořeno výše, nebudou na webových stránkách k dispozici. Jsou pro všechny domy, kde jsou členové OS, k vyzvednutí výhradně prostřednictvím zvolených členů přípravných výborů - zástupců (delegátů) domů u pani Zahrádkové.
Je vhodné se dohodnout telefonicky, mob.: 606 834 039.

Ing. Jiří VOJTA v.r.
 
BEZDLUŽNOST
Informace
V dopise s výzvou k podpisu smlouvy ke koupi bytu, který v nejbližších dnech obdržíte, Vám starosta ukládá, před podpisem smlouvy, mimo jiné doložit vlastní bezdlužnost vůči městu "zakoupením" od města dokladu, že nic nedlužíte.

Doporučený postup pro získání potřebného dokumentu.
 1. Pověřený představitel domu (delegát) zavolá paní Brixovou (326 909 127) minimálně dva dny před plánovaným podpisem smluv pro daný dům.
  Pokud tak neučiní, musí si tuto situaci řešit každý individualně.
 2. Pani Brixová připraví dokumenty (potvrzení o bezdlužnosti) pro daný dům, které s předstihem předá na pokladnu města.
 3. Před podpisem smlouvy si nájemník vyzvedne potvrzení v pokladně města po zaplacení stanovené částky 300 Kč. Nájemníci si mohou vyzvednout potřebný dokument i dříve, pokud pověřený představitel domu (delegát) toto vydání zorganizuje na jiný den, než den podpisu.
 4. Pokud potvrzení v pokladně pro nájemníka, který ho vyžaduje nebude připraveno, znamená to, že tento nájemník buď zatím není hlášen - není v souladu jméno majitele bytu s doklady vedenými městem a nebo tento nájemník má nějaké nesrovnalosti s poplatky městu. V obou případech je nutno, aby se okamžitě dostavil k pani Brixové, která bude připravena s ním vzniklý problém na místě řešit.

Uvedený operativní postup pro získání tohoto dokumentu velmi vstřícným způsobem zorganizovala pracovnice radnice pani BRIXOVÁ a patří jí za to náš dík, protože nám ušetří spoustu času.


Osobně se však nemohu s jednáním radnice smířit, nicméně aroganci moci nemůžeme řešit jinak, než svou účastí a vyjádřením vlastního názoru v následujících volbách.
Nejde mi vůbec o TŘISTA KORUN, jak se mi někteří snaží hloupě podsunout. Jde tady o základní principy vztahů orgánů státní správy a samosprávy vůči občanu a o vztahu těchto orgánů vůči základním právům občana.

Osobně jsem přesvědčen, že byla porušena moje práva jako řádného občana a měl jsem mít minimálně možnost řešit doložení mé bezdlužnosti osobně - předložením dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad a případně dokladu o zaplacení poplatku za psa, pokud ho vlastním (o jiné poplatky v tomto případě totiž nejde).
V případě, že psa nemám, předložil bych čestné prohlášení.
Teprve v případě, že bych nebyl schopen toto doložit, měl bych povinnost si obstarat potvrzení o bezdlužnosti u města.
Tak by měl být problém řešen rozumnými lidmi. Pro úplnost, jsme jediným místem v ČR, kde je to řešeno vynuceným poplatkem.


A jak to probíhalo na veřejném zasedání zastupitelstva dne 5. 2. 2009?
Před hlasováním o odprodeji jsme požádali zastupitelstvo o doplnění "Zásad II". o povinnost, zaplatit poplatek za bezdlužnost, pokud se s tím zastupitelstvo ztotožňuje a o změnu, která legalizuje odprodej bytů v případě, že zájem o koupi projeví méně nájemníků než 100 %.
Pan starosta reagoval na první požadavek vyhrožováním, že pokud budeme trvat na tom, aby povinnost o zaplacení byla zakomponována do "Zásad II.", musíme počítat s tím, že se privatizace zdrží.
Ale v zápětí, kdy jsme ho upozornili na nesoulad "Zásad II." se současným stavem (v zásadách je uvedena možnost odprodeje jedině v případě, že bude v domě prodáno 100% bytů, nicméně rada města se usnesla, že stačí 70%), Zásady II., byly zastupitelstvem změněny za 20 minut.
Ano, v tom druhém případě především proto, že jsme vlastně kryli záda pana starosty před případným zpochybněním privatizace (připouštím, že to byl i náš zájem, protože v budoucnu by mohl být odprodej bytů zrušen na základě procesních chyb - už se to stalo v jiných místech ČR).
A proč najednou stačí 70%? Jednoduchá odpověď, nejenom, že se eliminují procesní chyby, ale v případě 100% odprodeje by se muselo čekat minimálně 9 měsíců, tak aby byla naplněna litera zákona o právech nájemníků, kteří byt nechtějí koupit. Tím by byl totiž ohrožen i rozpočet města, který s příjmem z privatizace kalkuluje.
Ten je totiž řádově někde kolem 250 až 300 mil. Kč.

Závěry si udělejte sami.

Ing. Jiří VOJTA v.r.

DŮLEŽITÉ!!!!

V příloze je harmonogram podpisu smluv o koupi bytů, které k tomuto datu splnily podmínky k odprodeji podle "Zásad II". Podpis smlouvy se uskuteční na "RADNICI" v hodinu stanovenou tímto harmonogramem.

Harmonogram podpisu smluv: *.pdf;
DŮLEŽITÉ!!!!

Jak jste jistě zaznamenali, dochází k výraznému zpožďování procesu privatizace. Toto zbrždění může mít dopady na to, že se nestaneme vlastníky bytu ještě před vstoupením v platnost rozhodnutí o zvýšení nájmu od 1. 4. 2009, tentokrát o více než 40 %.

Dne 18. 12. 2008 jsem se účastnil na radnici jednání pracovní komise pro privatizaci, řízené starostou města panem Ondřejem Přenosilem. V průběhu jednání jsem předložil řadu návrhů. Tyto vyústili ve Zpracování harmonogramu dalšího postupi, který by nám měl zajistit termín 1.4.2009 splnit. Veškeré informace o navrhovaných opatřeních byly předány delegátům a lze si je stáhnout i zde.
Doporučení: *.pdf
Tabulka opatření: *.pdf
Harmonogram: *.pdf

Rada OS doporučuje členům OS ve svém zájmu termíny navrhovaných opatření striktně dodržet.

 
UPOZORNĚNÍ

Vážení nájemníci. V několika případech byla v několika domech zaznamenána návštěva "spekulantů" s byty, kteří nájemníkům nabízeli za ně zaplacení ceny jejich bytu za různě "výhodných" smluvních podmínek - doživotní možnost bydlení, nezvyšování nájmu, finanční náhrady a podobně. Důvodně se domníváme, že jde o útoky, které vás v budoucnu mohou velmi výrazně poškodit. Návštěvy jsou cíleny na starší osoby. Buďte ostražití a vzájemně si pomáhejte. Doporučujeme neznámé osoby odkázat na delegáta či radu OS, případně se ihned poraďte se svými sousedy. Doporučujeme i jakoukoliv cestou okamžitě informovat radu OS. Nenechte si to pro sebe, můžete se stát jednoduše obětí podvodníků!

Rada OS doporučuje delegátům a i ostastním nájemníkům, kteří mají přístup k internetu a sledují tyto stránky, aby informaci předali ostatním sousedům, zejména těm, kteří internet nepoužívají.

SEMINÁŘ
Ve stanoveném termínu proběhl seminář tak jak byl naplánován. Účastnili se všichni pozvaní hosté a 44 delegátů. V průběhu semináře jsme se dozvěděli řadu podstatných informací související se založením společenství vlastníků bytových jednotek, s tím co nás čeká, s čím se musíme vyrovnat, na co si dát pozor a spoustu dalších informací. V diskusi vystoupili všichni pozvaní hosté. Závěry a doplňkové dokumenty si delegáti odnesli s tím, že budou informovat své spoluobčany dle své působnosti delegáta.

Závěr - Schůze delegátů na závěr přijala usnesení, ve kterém radě OS uložila zorganizovat seminář se stejnou problematikou pro širokou veřejnost - členskou základnu OS. Rada OS je připravena tento seminář uspořádat a je schopna garantovat účást odborníků k této problematice včetně přítomnosti starosty města. Je však nutné garantovat účast Vás nájemníků, kteří ve velmi krátké době budete tyto informace potřebovat. Zároveň konstatujeme, že vzhledem k rekonstrukci místního kina by seminář zřejmě mohl být uskutečněn v měsíci březnu.

Žádáme proto delegáty o provedení ankety zájmu o organizaci semináře a výsledek sdělili radě OS do 15. února 2009. Lektory musíme zaplatit a nechceme peníze utrácet nehospodárně.

JV - Dne 17. 12. 2008

Informace a presentace důležitých dokumentů.
Rada OS připravila někollik dokumentů, které by měli členům OS pomoci
 • Program schůze delegátů:
  1. Zahájení a ktátká zpráva o činnosti rady OS (J.Vojta)
  2. Seminář a diskuse - rozhodnutí delegátů o potřebě a prospěšnosti provedení tohoto semináře pro širokou obec nájemníků (Představitelé SMBD a starosta)
  3. Informace o možnostech financování nákupu bytu a diskuse (bankovní poradce)
  4. Informace o hospodaření OS (M. Zahrádková)
  5. Závěr a usnesení

 • Program semináře schůze delegátů dne 20. 11. 2008
  Program semináře schůze delegátů : *.pdf
 • Znění zákona 72/1994 Sb., kterým se upravují některé vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
  Znění zákona : *.pdf
 • Vzorové stanovy - do vstoupení v platnost stanov, které si společenství vypracuje a nebo v případě, že noví vlastníci nepřijmou vlastní stanovy (samozřejmě ty také musí splňovat zákonné normy) musí použít jako minium vzorové stanovy, které jsou uvedeny v nařízení vlády.
  Nařízení vlady + obsah vzorových stanov: *.pdf

JV - Dne 18. 11. 2008

AKTUÁLITY k datu 4. 11. 2008

V období od uskutečnění schůze delegátů jsme se jako rada sešli celkem 3x a řešili jsme problematiku vlastní procedury privatizace a sovisející problémy.
V tomto období jsem se jako předseda 2x sešel s panem starostou a operativně jsme některé problémy řešili.

V měsíci říjnu se naše sdružení stalo členem SMBD (Sdružení malých bytových družstev a majitelů bytových jednotek ČR), které má celostátní působnost a značné zkušenosti s vlastní procedurou odkoupení bytů nájemníky.

Důležité informace:

 1. Problematika "Potvrzení bezdlužnosti" - se starostou jsme diskutovali informaci, kterou získala řada nájemníků od "Prostředníka" či na odboru majetku města o nutnosti vyžádat si od města toto potvrzení. To je pak vydáváno na vyžádání za poplatek 300 Kč. Problém vznikl na základě výkladu Zákona o ochraně osobních údajů pracovníkem radnice s tím, že nelze prostředníkovi tyto informace poskytnout. Nicméně "Prostředník" je vázán tímto zákonem přímo ve smlouvě s městem. Na jednání se starostou jsme navrhli několik možností jak situaci řešit, aniž by občan musel toto potvrzení platit. Je totiž absurdní, že potvrzení žádá subjekt, který tuto informaci jako jediný eviduje a vlastní. Starosta přislíbil, že situaci vyřeší. Do té doby rada OS doporučuje nájemníkům si toto potvrzení neplatit.

 2. Problematika smlouvy - v průběhu října jsme obdrželi návrh smlouvy, která bude uzavírána mezi kupujícím nájemníkem a městem. Smlouva byla předložena řadě oponentů včetně právníků. Měli ji k dispozici i právníci SMDB. Ve smlouvě nebyly shledány nedostatky zásadního charakteru a sešli se pouze výhrady k formulacím. Ty však považujeme za nepodstatné, protože co subjekt, to jiná slovní úprav. Rada OS pak měla ke smlouvě jednu výhradu, která se týkala nejasností o způsobu podpisu smlouvy a následně běhu doby 14 dnů jako doby na zaplacení kupní ceny.
  Po jednání se starostou, ten rozhodl, že při podpisu u "Prostředníka, bude k dispozici jeden z výtisků již podepsán starostou a tento výtisk si kupující odnese. Tím může na základě tohoto dokumentu kupující žádat o půjčku a 14 denní lhůta běží skutečně od tohoto dne. Rada OS doporučuje členům smlouvu akceptovat.

 3. Problematika nástaveb je v řešení a město hledá východisko.

 4. Problematika rozdílných cen u stejných objektů se v současné době na Odboru majetku města řeší. Podmínkou je, že představitelé (delegáti) domů, kterých se to týká, svoji připomínky zásadního charakteru Odboru majetku města předloží.


DŮLEŽITÉ
Rada OS svolává na den 20. 11. 2008 (čtvrtek), 18:00 schůzi delegátů. Schůze se uskuteční ve Staré Boleslavi v Klášterní vinárně (bývalé Kino).
(Delegáti obdží písemnou pozvánku.)
Hlavním programem bude přednáška - seminář představitele SMBD o tom co nás čeká a nemine, co musíme udělat jako noví vlastníci bytových jednotek či družstvo a jaké mají být naše další kroky.

Rada se domnívá, že to budou velmi důležité informace jejichž informační hodnota bude rozhodně vyšší, než to co můžeme získat od "Prostředníka" a které nám pomohou při nezbytných procedůrách.
SMBD nám přislíbilo pomoc a podporu. Využijme ji.

Účast na jednání přislíbil i pan starosta Ing. Ondřej Přenosil.

Upozorňujeme, že kapacita je omezena a proto prosíme o účast pouze delegátů, případně jejich zástupců (nepřítomnost delegáta). Ale naopak doporučujeme zajistit si účast vlastního delegáta. Delegáti na závěr jednání rozhodnou o tom, zdali udělat podobný seminář pro širokou obec nájemníků a to v kině v Brandýse nad Labem.

Dokumenty ke stažení ze schůze delegátů dne 9. 10. 2008:

Zpráva o činnosti na schůzi delegátů ze dne 9. 10. 2008: *.pdf;
Informace o činnosti privkomise (Ing. Jaroslav Pulkrábek) ze dne 9. 10. 2008: *.pdf;
Usnesení schůze delegátů ze dne 9. 10. 2008: *.pdf;

JV - Dne 4. 11. 2008

 
SDĚLENÍ členům OS - Schůze delegátů

V Brandýse nad Labem dne 8. 10. 2008

Vážené kolegyně, kolegové, členové Občanského sdružení.
Rada občanského sdružení „Občané Brandýs nad Labem, Stará Boleslav“ se rozhodla svolat schůzi rady s účastí delegátů.

Termín konání: 9. 10. 2008
Místo konání:  Restaurace na hřišti v Brandýse nad Labem
Čas: 18:00 hod

Hlavním programem jednání jsou informace k přípravě a provedení vlastní privatizace domů.

Za radu Občanského sdružení

Ing. Jiří VOJTA v.r.
 
Informace z jednání rady OS
V průběhu prázdnin proběhlo 2x jednání rady OS. První dne 27. 7. 2008 a druhé 25. 8. 2008. Na prvním jednání přijal pozvání a jednání se účastnil starosta města pan Ing. Ondřej Přenosil. Pan starosta na jednání radu OS seznámil s dalším postupem privatizace a odpověděl na náměty, které zazněly na Valné hromadě a na radě OS.

Nejdůležitější informace jsou následující:
 1. Vybraná firma pro realizaci privatizace bytového fondu - Prostředník - Severní nemovitostní s.r.o. začala pracovat;
 2. V radě a zastupitelstvu není vůle na snížení ceny privatizovaných bytů. K iniciování takového kroku musí vystoupit někdo z členů rady nebo zastupitelstva a pan starosta o žádné takové iniciativě neví.
 3. Pan starosta akceptoval návrh rady OS a zřídil pracovní skupinu pro koordinaci privatizace bytového i nebytového fondu. Pracovní skupina byla rozhodnutím rady města ze dne 9. 7. 2008 zřízena. Je tříčlená a jmenovitě byly do pracovní skupiny delegováni následující osoby:
  - město - starosta Ondřej Přenosil,
  - Prostředník - L. Eliáš,
  - nájemníci - Jaroslav Pukrábek (delegován OS). Prostřednistvím rady OS je možno, respektivě je nutno informovat o problémech, námětech i zkušenostech z průběhu privatizace, které pan Pulkrábek bude přenášet na pracovní skupinu. Poznámky z prvního jednání pracovní skupiny zde ke stažení ve formátu*.pdf,
 4. Pan starosta nám dále oznámil, že navrhl radě města další zvyšování regulovaného nájemného provést až k 1. 4. 2009. Do té doby by měly být všechny plánované byty privatizovány. Rada města návrh pana starosty odsouhlasila.
 5. Pan starosta nebude mít námitky v případě směn bytů mezi nájemníky domů, kde se neplánuje privatizace s nájemníky domů kde privatizace proběhne, pokud se nájemníci mezi sebou dohodnou.
 6. Pan starosta nás zároveň informoval, že peníze z privatizace jsou primárně určeny jednak na zpětné investice do okolí privatizovaných domů a jednak jako nezbytně nutná investice do čističky odpadních vod (současná kapacita je nedostatečná, provoz zastaralý a neodpovídá ekologickým požadavkům současnosti).
 7. Byl zpracován harmonogram vlastní privatizace městských bytů, harmonogram nám předal odbor majetku města a je zde ke stažení ve formátu*.pdf .
 

Další prospěšné informace pro všechny, kterých se privatizace týká

 • Etapy privatizace budou, respektivě, mají probíhat následovně:
  1. etapa říjen - listopad 2008
  2. etapa listopad 2008
  3. etapa prosinec 2008
 • Dle slov pana starosty, každý nájemník v domě obdrží nabídkový dopis od města, jakmile se pro privatizaci formou odprodeje do osobního vlastnictví vyjádří svým souhlasem 70% nájemníků (dle Zásad II.), bude okamžitě zahájena činnost prostředníka směřující k odprodeji bytových jednotek.
 • Podle vyjádření pana starodty, "ostatní náklady" související s odprodejem bytu, nepřesáhnou částku 6.000 Kč na byt, tyto náklady zahrnují odměnu prostředníkovi, náklady na geometrické zaměření bytu a katastrální poplatky.
 • Nájemníkům bude v rámci tohoto odprodeje odprodán pouze pozemek, který se nachází bezprostředně pod příslušným domem. O ostattních okolních pozemcích, o které budou mít případně nájemníci jednotlivých domů zájem, se bude jednat po provedené privatizaci samostatně.

Důležitá upozornění

 • Z prodeje budou vyřazeni nájemníci dlužící městu nejen dluh na nájemném, ale dlužící městu i jiné poplatky (např. dluhy na pokutách, dluhy na poplatcích za domácí mazlíčky a zřejmě i dluhy na daních).
 • Smlouva se stávajícím správcem bytového fondu (TOMMI) končí dnem převodu bytové jednotky.
 
Poznámky rady OS
 • CENA bytů - Rada OS je toho názoru, že cenu, která bude městem nabídnuta k odprodeji nájemníkům v jednotlivých domech je možné ovlivnit výhradně změnou výše tzv. pollitické slevy, např. stávající poměr 55% (cenu, kterou zaplatíme) na 45% (sleva) změnit 50 % na 50%. Toto by však bylo možné jedině tak, že by na jednání rady města s tímto návrhem vystoupil některý ze zastupitelů a byl podpořen dalšími. Z toho vyplývá, že jedině přímé oslovení jednotlivých zastupitelů teoreticky může pomoci změnit stávající cenu. To znamená obrátit se na ně, hovořit s nimi a žádat je o pomoc. Každý z nás někoho z nich volil a máme právo je požádat o zvážení vystoupit na radě se snížením ceny zvláště pak po informacích o prudkém poklesu cen bytů v panelových domech. Je to prostor pro každého z Vás.
 • Financování privatizace - Vycházeje z toho, že čím více nás bude žádat finanční pomoc u jednoho finančního subjektu, tím bude nabídka výhodnější, rada oslovila 12 subjektů poskytující v ČR finanční úvěry, hypotéky a půjčky občanům s žádostí o vypracování nabídky pro privatizaci bytového fondu v BnL, SB.
  Do 30. září chceme nabídky vyhodnotit a seznámit vás s výsledky.
  Proto Vás chceme požádat, aby jste v této chvíli byli rozvážní při rozhodování ke kterému finančnímu ústavu se obrátít pro finanční výpomoc a pro konečné rozhodnutí vyčkali na námi zveřejněné výsledky. Může to výrazně pomoci každému z nás.
  Mimo to chceme upozornit na tzv. zástupce bank - dealeři - kteří ve velkém začínají obcházet nájemníky v domech a bytech a předkládat jim "výhodné" úvěry a možnosti financování. Těmto dealerům nejde o nic jiného, než získat provizi z každého z vás, kterého záskají pro svoji nabídku.
  Na vlastní financování máte stále čas.
 
DŮLEŽITÉ - Informace mimo privatizaci
Rada OS získal informaci o záměrech nových i starých vlastníků pozemků pod nemocnicí.
Na pozemcích sousedících s PENY marketem (pozemky v soukromém vlastnictví) má vyrůst další nákupní středisko s parkovacími plochami a na pozemcích bývalého zahradnictví (přiléhajících k ulici Zahradnická a Chobotská ve vlastnictví vlastníků nemocnice) má vzniknout zástavba několika (okolo deseti) výškových obytných domů. Takže na místo klidové a rekreační zóny (podle současného územního plánu města), má vyrůst dálší zástavba, která nejenže bude mít zásadní negativní dopad na životní prostředí v této lokalitě, ale nebývalým způsobem znehodnotí investice nás nájemníků, kteří zde chtějí koupit byty do osobního vlastnictví.
K naplnění tohoto záměru je nutná změna územního plánu. Proto udělejme vše proto, aby tato změna nemohla být provedena. Máme k tomu dostatek zákonných prostředků. Je především nutné sledovat zasedání zastupitelstva města a neustále sdělovat námi voleným zastupitelům naše stanoviska a požadavky.
 
Valná hromada 2008
Dne 24.5.2008 proběhla v kině KUK plánovaná Valná hromada našeho sdružení, které se účastnilo 198 členů a rada občanského sdružení jim děkuje za aktivní účast.

Rada OS považovala toto jednání za zásadní a určující pro další činnost sdružení. Přítomní členové spontálně podpořili dosavadní společné působení OS a odsouhlasili způsoby a metody jeho další existence, které byly doporučený ve zprávě o činnosti. Přítomní členové vyslovili souhlas s přednesenou "Strategií" sdružení (je součástí Zprávy o činnosti) a na závěr jednomyslně přijali usnesení, které schválilo dokumenty VH a uložilo úkoly nově zvolené radě OS.

Na jednání VH přijali pozvání paní Anna Čurdová, poslankyně parlamentu ČR za ČSSD, která ve svém krátkém vystoupení vyjádřila podporu naší snaze a přislíbila pomoc, pokud to bude v jejích silách. Zároveň se omluvila za postoje členů ČSSD, kteří zasedají v radě města společně v koalici s ODS. Uvedla, že tito členové se v řadě případech neřídí strategií ČSSD, což se projevilo právě v případě prodeje bytů v našem městě.

Další kdo přijal pozvání byl pan Milan Taraba, výkonný místopředseda svazu nájemníků ČR. Ten ve svých vstupech odpovídal na řadu dotazů a otázek z oblasti "bytové" legislativy. Přislíbil i právní pomoc ze strany SON, pokud by taková potřeba vznikla.

Pozvání přijal i pan Ondřej Přenosil, starosta našeho města. Pan starosta čelil ohromnému množství konkrétních dotazů, které nebyly v mnoha případech nikterak příjemné. Všechny dotazy měly společný podtext a dají se shrnout v jediné - Proč zastupitelstvo zvolené občany, nepodporuje právě své občany a voliče i v privatizaci bytů a proč, dokud je město vlastníkem, se o tyto byty nestaralo a nestará.

Pan starosta na závěr připustil možnost svolat veřejné schromáždění s občany, věnované výhradně prodeji bytového fondu města. Podstatné a zásadní bylo, že pan starosta se osobně přesvědčil o názorech a náladách, které jsou vyvolávány právě v souvislosti s "privatizací" bytového fondu města a my jsme ho požádali, aby je tlumočil ostatním radním města a zastupitelům.

Ostatní pozvaní se našeho jednání z různých důvodů nezůčastnili a omluvili se.

Valná hromada pak zvolila na další rok Predsedu a Radu OS a byla po třech hodinách intenzivního jednání ukončena přijetím usnesením.

 
Dokumenty ke stažení
Zpráva o činnosti 0S od 13. 5. 2007 : *.pdf;
(11. 6. 2007)
Usnesení Valné hromady ze dne 24. 5. 2008 *.pdf;
JV - 28. 5. 2008
 

Valná hromada občanského sdružení
občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Dne 24. 5. 2007
Místo „ Kino KUK, Brandýs nad Labem

Program VH

  15:30 Prezence účastníků VH
..(15:15)

16:00

Zahájení schůze Valné hromady - přivítání

16:01

Zpráva mandátové komise

16:05

Návrh programu a jeho schválení – doplnění
Návrh a schválení
 • volební komise
 • návrhové komise
 • 16:15

  Seznámení s kandidátkou - objasněné způsobu voleb.

  16:25

  Zpráva o činnosti OS od 13. 5. 2007
  Zprava o hospodaření OS od 13. 5. 2007

  16:45

  Přestávka - volby

  17:15

  Zahájení druhé části

   

  Vystoupení hostů

   

  Diskuse k projednávaným otázkám a s hosty

  5 min

  Zpráva volební komise a vyhlášení výsledků voleb.

  15 min

  V případě rovnosti hlasů dokončení voleb.

  3 min

  Vystoupení nového předsedy OS

  5 min

  Návrh usnesení a jeho schválení

  2 min

  Závěr

  Za radu OS JV - 22. 5. 2008
  Zasedání rady OS, rozšířené o schůzi delegátů 24. 4. 2008

  Dne 24. 4. 2008 proběhlo jednání rady OS rozšířené o schůzi delegátů.
  Schůze se účastnilo 35 pozvaných. 10 delegátů se na schůzi nedostavilo.
  Schůze delegátů rozhodla o svolání řádné Valné hromady na den 24. 5. 2008 (náhradní termín 31. 5. 2008) do místního kina KUK v 16:00 hodin.

  Delegáti se jednomyslně shodli na prospěšnosti existence a fungování OS.
  Delegáti odsouhlasili téze zprávy o činnosti OS od Valné hromady a doporučili zprávu v rozsahu předložených tézí přednést řádné Valné hromadě.
  Delegáti souhlasili s hodnocením rady OS o současném stavu "privatizace" bytového fondu města a uložili radě OS přednést uvedenou informaci Valné hromadě.
  Delegátě jednomyslně souhlasili s navrženou strategií OS a uložili radě OS přednést dokument "Strategie" Valné hromadě OS k širší diskusi a schválení.
  Delegáti projednali a odsouhlasili návrh pozvat na jednání Valné hromady některé představitele správy a samosprávy a další hosty.
  Delegáti dále schválili navržené změny stanov, které se týkají uložení práce radě OS a kooptace nového člena rady OS v případě odstoupení zvoleného člena rady OS z funkce.
  Delegáti uložili radě OS připravit volby do orgánů OS a pozvat hosty na jednání Valné hromady OS.

  Rada děkuje delegátům za hojnou účast a podnětnou diskusi k nastoleným tématům.
  Za radu OS Ing. Jiří VOJTA
  Usnesení rady OS rozšířené o schůzi delegátů - Acrobat Reader *.pdf;
  JV - 28. 4. 2008
  Odkaz na stránky
  Mnoho občanů se ptá, podle čeho a jak se oceňují nemovitosti a tedy i domy města určené k privatizaci. Níže svou uvedeny dva odkazy na dokumenty, které připravil pan Ing. Jiří SIMON.
  První odkaz je na Sbírku zákonů, částka 2, vyhláška o oceňování. Vyhlášku si můžete stáhnout nebo jen otevřít.

  Dokument je v pdf formátu: "odkaz"

  Druhý odkaz je na stránky "Českého úřadu zeměměřického a katastrálního", kde můžete nahlížet do katastrálních výpisů. Tato činnost vyžaduje minimální znalosti navigace na Internetových stránkách.
  Běžné Internetové stránky, kde je nutno svoji informaci vyhledat: "odkaz";
  JV - 28. 4. 2008
  Odpověď města na dotazy OS ke stavu privatizace.
  Dne 21. 4. 2008 obdržela rada OS první odpověď na již čtvrté oslovení představitelů našeho města. Zároveň jsme dostali kopii odpovědi ÚOHS na otázky k podpoře "De Minimis". Všimně te si v odpovědi, že pan starosta napsal, že kdo ji chtěl, ten ji dostal. Otázkou je, jak pan starosta zajistil informaci pro občany, že vůbec takový dotaz na správní orgány zaslal. Víc nebudeme z uvedených dopisů a odpovědí komentovat. Obyvatelé si jistě udělají správný názor sami.
  Pro zopakování dopis OS městu *.pdf;
  Odpověď města podepsaná panem starostou *.pdf;
  Odpověď UOHS městu *.pdf;
  JV - 26. 4. 2008
  Odhady domů - bude průběžně doplňováno, pokud ůdaje dostaneme
  P.č.
  Adresa domu
  poč.byt
  Odhad ze dne
  Odhadce
  Cena domu
  Cena m2
  1. Kralovická 1687       4.176.000 Kč 5.865 Kč
  2.  Na Vinici1733 48 31.12.2007
  Mikula
  24.886.000 Kč 5.959 Kč
  3. Sídliště BSS  1368       2.434.640 Kč  
  4. V Olšinkách 1734   19.9.2007
  Pohl
  16.153.022 Kč  
  5. Na Kloboučku 1046 14 29.3.2008
  Špelina
  4.859.410 Kč  
  6. Kralovická 839       4.840.000 Kč 3.000 Kč
  7. Chobotská 1729     Pohl 11.170.747 Kč 5.968 Kč
  8.            
  9.            
  10.            
  11.            
  12.            
  13.            
  14.            
  15.            
  16.            
  17.            
  18.            
  19.            
  20.            
  21.            
  22.            
  23.            
  24.            
  25.            
  26.            
  27.            
  28.            
               
               

  Dle našich informací byl proveden odhad u 28 domú. Informace o jeho průběhu a výši jsme bohužel obdželi pouze uod uvedenných domů. Žádáme proto o uvedení údajů a doplněnní již uvedených odhadů o chybějící položky. Údaje prosím poskyněte na mail nebo telefon, které jsou uvedeny v levém sloupci stránky.
  Děkujeme

   
  SDĚLENÍ členům OS

  V Brandýse nad Labem dne 14. 4. 2008

  Vážené kolegyně, kolegové, členové Občanského sdružení.
  Rada občanského sdružení „Občané Brandýs nad Labem, Stará Boleslav“ se rozhodla svolat schůzi rady s účastí delegátů.

  Termín konání: 24. 4. 2008
  Místo konání:  Restaurace na hřišti v Brandýse nad Labem
  Čas: 18:00 hod

  Hlavním programem jednání je příprava a provedení Valné hromady členů OS.
  Jednání rady delegátů musí prodiskutovat a navrhnout základní programové cíle Občanského sdružení. Zejména se jedná o:

  1. Činnost OS za dobu jeho ročního působení. (Čeho bylo a naopak čeho nebylo dosaženo.)
  2. Vzájemná informovanost o stavu „privatizace“ v jednotlivých domech (odhady a jejich výše, informovanost o „privatizaci“, zkušenosti, náměty a návrhy).
  3. Diskuse ke smyslu a záměrům dalšího působení OS, jeho další cíle a cesty k dosažení stanovených cílů.
  4. Návrh personálního obsazení rady OS do dalšího období.
  5. Způsob financování OS.
  6. Návrhy konkrétních způsobu provedení VH.

  Žádáme potvrzení účasti osobně nebo telefonicky nebo mailem.
  Tlf.: 606 834 039 nebo 326 903 403
  Mail: privbytbnl@yantar.cz

  Účast delegátů na jednání je nanejvýš nutná a zásadní.

  Za radu Občanského sdružení                                                                                    

  Ing. Jiří VOJTA v.r.
  Zasedání rady OS dne 7. 4. 2008

  Dne 7. 4. 2008 rada OS na svém jednání rozhodla o svolání Valné hromady Občanského sdružení občanů Brandýsa nad Labem - Staré boleslavi.

  Termín jednání Valné hromady byl stanoven na 17. nebo 24. května 2008. Konečný termín souvisí s možností získání odpovídajícího prostoru pro uskutečnění jednání Valné hromady. Jakmile bude místo a tím i konkrétní termín znám, okamžitě budeme členskou základnu informovat.

  Je navrhován následující program:

  1. Zpráva o činnosti
  2. Další činnost OS
  3. Diskuse k projednávaným otázkám
  4. Volby rady OS na další období

  Rada OS dále na svém jednání rozhodla o svolání schůze DELEGÁTŮ. Jednání se uskuteční dne 24. 4. 2008 v 18:00 hod. Místo bude upřesněno. Delegáti, případně jejich zástupci budou včas informováni. Programem jednání bude především příprava Valné hromady. Účast Delegátů na jednání je nutná!

  JV - Dne 8. 4. 2008

  Veřejné zasedání Zastupitelstva města

  Dne 10. 3. 2008 proběhlo na zámku 13. Veřejné zasedání zastupitelstva města. V první části proběhla diskuse s občany, jež se nesla především v duchu otázek souvisejících s privatizací bytového fondu. Nemá smysl šířeji informovat o průběhu. Zásadní je to, že zastupitelstvu byla položena řada zásadních otázek. Na otázky ve většině případů odpovídal pan starosta. Protože se nám odpovědi jevili velmi obecné a na některé odpovědi nedošlo, zpracovala rada OS dopis orgánům města a předala ho na radnici. Obsah dopisu hovoří za vše.

  Rada OS doufá, že tentokrát dostane na svůj dopis odpověď tak, aby Vás všechny, členskou základnu OS i ostatní nájemníky, kteří uvažují o privatizaci bytů, mohla informovat o odpovědích na zásadní otázky, které v souvislosti s privatizací bytového fondu zaznívají.

  Dopis ke stažení v Acrobat Reader *.pdf;
  JV - 8. 4. 2008

  Není třeba se bát.

  Mnozí nájemníci bytového fondu, stanoveného městem k privatizaci, se obávají situace, která může nastat v případě, že odmítnou odkoupení bytu, ve kterém bydlí a byt bude prodán třetí osobě. V drtivé většině se nejedná o odmítnutí privatizace, ale prostě stanovená cena bytu městem je nad finanční možnosti nájemníka.

  Pro vysvětlení uveřejňujeme obdobnou problematiku nájemníků v jiné lokalitě ČR tak, jak byla posouzena právníky "Sdružení malých bytových družstev" (SMBD).
  (www.bytovadruzstva.cz)


  Úplný přepis:

  Město vás nemůže zastrašovat

  Otázka: "Bydlíme na sídlišti v paneláku - paneláky jsou staré již cca 25 let. Jsou to státní byty. Nyní se město rozhodlo tyto byty prodat svým nájemníků, a požadují za metr čtvereční celkem vysokou částku. Napsala se i petice s tím, že nesouhlasíme s cenou a jsme ochotni byty koupit za nižší částku, ale náš požadavek byl zamítnut. Město se rozhodlo tak, že jestliže více jak polovina nájemníků paneláku koupí byt do osobního vlastnictví, prodají ostatní byty nájemnků, kteří nemají peníze na to, aby si byt zakoupili, třetí osobě. Tato pak prý bude m ít právo nájemníky z bytu vystěhovat. Je toto tvrzení a rozhodnutí města v souladu se zákonem a s ochranou práv nájemníků?"

  Odpověď: "S městem můžete samozřejmě vyjednávat o ceně, zejména s ohledem na technický audit, který napoví, s jakým "dluhem" na stavu nemovitosti vám město byty prodává. Pokud nedosáhnete slevy z ceny na základě např. špatného technického stavu domu a nevyužijete půlročního předkupního práva na koupi bytu podle zákona o vlastnictví bytů, pak máte ještě jeden rok předkupní právo podle občanského zákoníku za cenu, za kterou město nabídne obsazené byty třetí osobě (bývá to poměrně nízká cena, protože koupě obsazeného bytu není nijak zajímavá).
  Ale připomínám, že i v případě že by váš byt koupila třetí osoba, pro vás se nic nemění. Ochrana vašeho nájemního práva včetně nájemních podmínek zůstávají pro vás stejné. Nový majitel je vázán vaší nájemní smlouvou i regulací nájmu podle cenového výměru atd. Toto ovšem vaši radní dobře vědí a není od nich nikterak solidní, pokud vás nutí ke koupi bytu zastrašováním.

  Tolik odpověď právníka SMBD. Závěry k vlastní situaci si musí udělat každý sám za sebe. Samozřejmě můžeme postupovat jednotně, ale to musí chtít celé OS, ne jen někteří členové či rada.

  JV - Dne 5. 2. 2008

  Zasedání rady města 21. 1. 2008

  Rada města na svém zasedání dne 21. 1. 2008 schválila složení komise na vyhodnocení nabídek na prostředníka privatizace bytového fondu.
  Složení komise:

  Člen komise - náhradník
  p. Milan Vávra - p. Ondřej Přenosil
  p. Daniel Procházka - p. Tomáš Valášek
  p. Jan Hárovník - p. František Tomášek
  p. Miroslav Šnaiberk - p. Zdeněk Vitouš
  pí Alice Benediktová - pí Veronika Fišerová
  p. Václav Nosek - p. Jiří Simon
  pí Zdenka Hajleková - p. František Štecha

  Občanské sdružení oceňuje vstřícnost rady města při sestavování uvedené komise, kdy rada města přijala náš návrh o nominování dvou členů OS.

  Oznámení
  Rada města schválila termín konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 10. 3. 2008 od 17:00 hodin v prostorách brandýského zámku.

  JV - Dne 5. 2. 2008
  23. 1. 2008 byl dopis se žádostí o vyjádření stanoviska města k současnému stavu odprodeje bytů podle "Zásad 1", zejména ve vztahu k Veřejné podpoře "De Minimis", předán prostřednictvím podatelny na městský úřad k rukám pana starosty.
  Dopis ke stažení v Acrobat Reader *.pdf;
  JV - 23. 1. 2008

  Zasedání rady OS dne 21. 1. 2008

  1.

  Radou byly navrženi a odsouhlaseni kandidáti do komise města pro výběrové řízení na "Prostředníka". Jsou jimi:
  1. JUDr. Václav NOSEK
  2. Ing. Jiří SIMON
  3. Ing. Vladimír KRIŠÁK
  4. Ing. Jan KLADIVA
  5. Ing. Bohuslav TVRDÝ

  2.
  Rada na základě žádosti pani Milady ŠEFLOVÉ jmenovanou uvolnila dnem 16. 1. 2008 z funkce člena rady OS. Důvodem žádosti pani Milady ŠEFLOVÉ je její pracovné vytížení v nové pozici, které ji znemožňuje aktivně se účastnit pracovní činnosti rady.
  Rada tímto děkuje pani Miladě ŠEFLOVÉ za její dosavadní činnost a přeje ji úspěchy v nové pozici.

  JV - Dne 21. 1. 2008
  17. 1. 2008 byl dopis se žádostí o začlenění nájemníků - členů OS do komise pro výběr "Prostředníka" předán na podatelně městského úřadu.
  Dopis ke stažení v Acrobat Reader *.pdf;
  JV - 20. 1. 2008

  Dne 12. 1. 2008 na základě žádosti OS se uskutečnila schůzka předsedy OS Ing. Jiřího Vojty a zástupce domu č. 1687 Ing. Jiřího Hozmana s předsedou SON panem JUDr.Tarabou k situaci vzniklé přijetím usnesení zastupitelstva města. Zároveň byla s panem JuDr. Tarabou diskutována mimo jiné i problematika kotelny v sídlišti Kralovice. Podrobnosti z jednání poskytne na vyžádání Ing. Jiří Hozman.

  OS Občanů Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavy zaplatilo členský příspěvek ve výši 900 Kč a tím se dnem 10. 1. 2008 stalo členem Sdružení nájemníků ČR. Členství nás mimo jiné opravňuje vyžádat si poradenství a případně i zastupování v případných soudních sporech zprostředkované SON, pokud o to požádáme. Služby SON poskytuje či zprostředkovává za úplatu.

  JV - Dne 12. 1. 2008
  Zasedání rady OS dne 7. 1. 2008

  Rada OS na svém pravidelném zasedání rozhodla o oslovení města s žádostí o začlenění nájemníků - členů OS do komise řešící výběrové řízení na "Prostředníka" pro realizaci odprodeje bytů dle "Zásad 2". Důvodem je, že i když výběrové řízení je úkolem města, tak náklady na práci "Prostřeníka" a související náklady spojené s prodejem do osobního vlastnictví, budou hrazeny nájemníky - viz. dokument "Zásady 2".
  Zároveň bylo přijato rozhodnutí o požádání města k vysvětlení nejasných otázek se slevou v souvislosti se směrnicemi EU řešících veřejnou podporu - "De minimis".
  JV - Dne 8. 1. 2008
  Dne 3. 1. 2008 se uskutečnila schůzka nájemníků domu č. 1687 s představiteli rady OS Ing. Jiřím Vojtou a Ing. Zdeňkem Civínem k situaci vzniklé přijetím usnesení 56. veřejného zasedání zastupitelstva. Na jednání byl odsouhlasen záměr požádat o stanovisko SON (Svaz Ochrany Nájemníků).
  JV - Dne 4. 1. 2008

  Výpis ze zápisu 56. veřejného zasedání zastupitelstva Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavy ze dne 12. 12. 2007.

  Zastupitelstvo města rozhodlo o:
  1. zveřejnění úmyslu města na prodej domu č.p. 1366 se stpč. 1423 a domu č.p. 1368 se stpč. 1424, jako jednoho stavebního celku v k.ú. Brandýs nad Labem, za prodejní cenu domu 2,434. 640,- Kč a zastavěného pozemku za jednotkovou prodejní cenu 363,- Kč/m2.
  2. o zveřejnění úmyslu města na prodej mu č.p. 1687 se stpč. 2173 v k.ú. Brandýs nad Labem, za prodejní cenu domu 4,175. 850,- Kč a zastavěného pozemku za
   jednotkovou prodejní cenu 363,- Kč/m2 .
  JV - Dne 26. 12. 2007
  STRATEGIE A TAKTIKA

  Na závěr schůze delegátů přednesl předseda OS návrh strategie a taktiky pro nejbližší i další období. Návrh je zde ve formátu PDF ke stažení.

  Přítomní delegáti po vyslechnutí návrhu tento jednomyslně schválili. I přesto a protože se jedná o dosti významné rozhodnutí a kroky, kterými se OS může řídit a postupovat, žádáme členy o jeho důkladné prostudování a zaslání případných připomínek, námětů a návrhů.
  Rada OS děkuje.

  Ing. Jiří VOJTA

  Dokument "STRATEGIE.." ke stažení v Acrobat Reader *.pdf;
  (23. 11. 2007)
  SCHŮZE DELEGÁTŮ 1. 11. 2007 - informace o průběhu

  Schůze delegátů proběhla tak jak bylo plánováno, nicméně s určitými problémy. I přez včasné objednání a zaplacení prostoru pro schůzku a ujištění se ráno v den schůzky u ředitele školy zda je vše v pořádku, nám bylo v 11:00 hod téhož dne telefonicky sděleno, že v prostorech, které jsme měli řádně pronajmuty proběhnou mimořádně taneční kurzy. A tak jsme v 17:00 hod ještě nevěděli, zdali budeme venku, případně půjdeme na radnici. Pak nám byl přidělen náhradní prostor a schůzka se uskutečnila. Sice ve velmi stísněných prostorech, ale o to jsme si byli blížeji. A my jsme tací, že nebudeme spekulovat o tom, že to byla schválnost, ale naopak vstřícnost ...... a my za ni vlastně děkujeme.

  Schůzka byla velmi přínosná, zejména obsahem vystoupení pana JUDr. Taraby a následnou diskusí s ním.
  Zápis nejdůležitějších informací je zde ve formátu DOC ke stažení.

  Dokument ke stažení ve WORDU *.doc;
  (23. 11. 2007)
  SCHŮZE DELEGÁTŮ!!

  Dne 1. listopadu 2007 se v budově školní jídelny 3. základní školy (ul. Palachova) od 17.00 hodin uskuteční schůze rady OS rozšířená o delegáty - členy OS zástupce domů určených do privatizace. Pokud Váš dům nemá svého zvoleného delegáta, určete svého delegáta, informace, které chceme poskytnout, jsou zásadní pro další postup OS v otázkách privatizace. Účast delegátů považujeme za velmi důležitou.

  Předpokládaný program:
  1) Vystoupení předsedy Sdružení nájemníků ČR pana Taraby ke zkušenostem v      otázkách privatizace bytového fondu a diskuse účastníků schůze.
  2)  Krátká informace o činnosti sdružení do této schůze.
  3)  Přednesení strategie OS k dalšímu postupu.
  4)  Diskuse
  5)  Úkoly OS a delegátů.

  Vystoupení pana Taraby chápeme jako pomoc Sdružení nájemníků ČR, nám občanům V BNL - SB, kteří nemáme zkušenosti v této oblasti a nemáme dostatečné povědomí o svých právech a povinnostech, ale ani o povinnostech města, jako majitele domů vůči nám.

  Pro úvod jsme vyspecifikovali následující okruh problémů:
  1) Jaké jsou, dle jejich zkušeností, způsoby privatizace a jejich konkrétní dopad na      nájemníky
  2) Co přináší privatizace prostřednictvím družstev
  3) Co přináší privatizace do osobního vlastnictví
  4) Zdali jde místo družstev jiné uskupení (sdružení nájemníků)
  5) Jsou i jiné možnosti?
  6) Lze se nějak bránit rozhodnutí radnice, zvláště když domy dostali bezúplatně?
  7) Zkušenosti od jinud – postupy, strategie, metody apod.
  8) Jak s právní pomocí.

  Samozřejmě bude záležet především na delegátech, jaké okruhy otázek nás budou zajímat. Pokud již dnes jsou známy potřeby dalších důležitých informací, prosím pošlete nám mail a my otázky s předstihem panu Tarabovi zašleme.

  19. 10. 2007
  Ing. Jiří VOJTA

  Zamyšlení o "Nezávislosti" regionálních novin TOK.

  Nechtěl jsem Vás obtěžovat problematikou jedné pomluvy, ale nedá mi to vzhledem k postoji redakce TOK k mé žadosti, otisknout odpověd na jejich pomlouvačný článek o mně a mé firmě.
  Výsledek je následující. Redakce TOK je tak "nezávislá", že ji vůbec nezajímá názor druhé strany.
  Zaslal jsem totiž šéfredaktorovi panu Ing. Lubomíru Štrobachovi, žádost o zveřejnění odpovědi (můj dopis si mužete přečíst zde). Přestože to ukládá tiskový zákon, TOK tak neučinil. Pan Ing. Štrobach mne ani neiformoval o tom, že moji žádost obdržel - i to mu totiž ukládá zákon, tedy nehledě na elementární normy slušnosti, které mu velí, aby mne jakožto slušný představitel "nezávislé" instituce, minimálně informoval o obdržení takové žádosti (byla mu zaslána doporučeně).
  Postoj redakce TOK vlastně sděluje prostému občanovi, že jedině TOK má správné a nezávislé informace. Každý jiný názor je vadný a nebo překáží - nepřipomíná vám to něco?
  Nebo že by pro "nezávislé" novináře neplatily zákony a slušnost? I tak dobře, alespoň víme kdo jsou a co jsou. Vlastně mi dnes nestojí ani za pohled, natož abych se s nimi přetahoval o hlouposti a bláboly. Tak ať "žije a vzkvétá" nezávislost, kterou propagují v TOKu.
  Na celé věci mi však vadí jedna věc a to, že se neubráním (a asi nejsem sám) přes takové "SLUŠŇÁKY" typu pana Štrobacha (šéfredaktor) a pana Kapala (autor článku) se dívat jako občan a čtenář i na ostatní novináře stejným pohledem a házet je do stejného pytle. Prostě jim nevěřím. A nejen to, začínám mít pochyby o právu občana na rovnou příležitost v tomto státě.

  A ještě jednu věc na adresu pana Kapala.
  "Pane Kapal, nestěžujte si na nedostatek slušnosti, které se Vám nedostalo od jiných spoluobčanů, tak jak píšete ve svém článku v posledním TOKu ze dne 17. 10. 2007. Prostě zameťte si nejdřív před svým prahem a pak nás teprve poučujte a školte jak se máme chovat."

  19. 10. 2007
  Ing. Jiří VOJTA

  UPOZORNĚNÍ !!

  Vážení spoluobčané, skončily nám dovolenkové časy a je opět nutno zaktivizovat naši činnost.
  Rada OS se proto rozhodla svolat rozšířené zasedání s Delegáty.
  Datum, místo i čas bude všem včas oznámen. Předpoklad je první nebo druhý týden v říjnu. Předpokládáme v sobotu tak, aby jste se mohli účastnit.

  Programem jednání bude vyjádření delegátů k přednesené strategii dalšího postupu OS, které připravila rada k projednání a schválení.
  Plánujeme, že dalším bodem programu bude i vystoupení specialisty na oblast nájemních vztahů obecně a konkrétně předání zkušeností z prodeje bytů v celé ČR, včetně předání zkušeností pro postup nájemníků v těchto situacích. Samozřejmě předpokládáme velmi konkrétní diskusi.

  Je zde však jeden PROBLÉM, pouze 27 domů (vchodů) má své delegáty a ti zastupují pouze 284 členů, což je velmi málo a hrozí, že řada z Vás nebude mít potřebné informace. Žádám Vás tedy, aby jste se nad tím zamysleli a urychleně své delegáty vybrali. Mohu jen doporučit, aby to byli ti lidé, se kterými budete uvažovat jako s funkcionáři budoucích družstev.
  Přehled současných delegátů je v sekci Orgáný OS/Členská základna. Odkaz na stránku je zde Členská základna.
  Link: "http://os.yantar.cz/stranky/clenska_zakladna.htm"
  Naopak, delegáti nejsou v těchto domech, přičemž je tam silná členská základna (v závorce je počet členů OS v dané lokalitě bez delegáta):
  Chobotská 1724 (16), Chobotská 1727 (24), Chobotská 1728 (24), Chobotská 1730 (15), Kostelecká 1342 a 1744 (8), Kralovická 1687 a 1689 (11), Kralovická 939 (15), Na Vinici 1722/C (3), Na Vinici 1732/B (11), Na Vinici 1732/C (35), pplk. Sochora 1056 (14), pplk. Sochora 1057 (12), Sídliště 1108 (6), Sídliště 1111 a 1276 (9), Sídliště BSS 1366 (5), Sídliště BSS 1368 (5), V Olšinkách 1735/A (7) , V Olšinkách 1735/B (24), V Olšinkách 1736/A (30), Zahradnická 1722 A (6), Zahradnická 1723/B (14), Zahradnická 1723/B (11).
  Žádám členy OS, aby neváhali a vybrali své delegáty.

  V tabulce je však i patrno, že je drobnější problémy jsou u domů Zahradnická 122/B a V Olšinkách 1734.
  Přijaté zásady hovoří o jednom delegátovi za podepsanou skupinu osob s podmínkou minimálně pěti podepsaných. Nebráníme se, že si zvolíte i zástupce, kteří v případě nepřitomnosti zvoleného delegáta budou jeho osobu zastupovat, ale není možné, aby byli za skupinu stejných osob delegováni dva, případně tři delegáti (jak je tomu v domě v Olšinkách 1736/A,B (30), Zahradnická 1722/A (6), ZAhradnická 1723/A,B (25),.
  Prosím o upřesnění.

  Slovo předsedy OS.
  Vážení spoluobčané a členové sdružení.
  V místních novinách TOK z 12. 9 2007 byla zveřejněna pomluva, která zásadním způsobem poškozuje moje jméno a jméno mé společnosti YANTAR, spol. s r.o. Je to pro mne, ale domnívám se, že i pro Vás, alarmující a znepokojující, že se s pomluvou ztotožňují představitele našeho města v čele se starostou.
  Článek v novinách včetně komentáře lze dle našeho trestního práva hodnotit jako trestní čin. Je pak skandální, že orgány, které mají příkladně dbát zakonnosti a práv svých občanů, kteří je zvolili, se s tímto ztotožňují!!

  Byť nahrávám těmto silám, nabídl jsem do doby vyřešení vzniklé situace Radě OS rezignaci na funkci předsedy s tím, že tuto situaci musím řešit velmi razantním postupem a nechci přitom diskreditovat sdružení. Rada moji nabídku striktně odmítla a podpořila mne v této nehorázné pomlouvačné kampani.
  I přes tuto podporu, které si nesmírně vážím, jsem připraven okamžitě rezignovat na funkci, budeli to členská základna, tedy Vy, požadovat.

  Článek je uveden v sekci Napsali o nás
  17. 9. 2007
  Děkuji za podporu
  Ing. Jiří VOJTA

  Vzor možného zápisu o stavu domu
  Naši členové zpracovali vzor možného zápisu o stavu domu. Jedná se pouze o vzor, o osnovu co může být obsahem takového zápisu. U každého domu to bude jiné.
  Dokument ke stažení ve WORDU *.doc;
  (3. 7. 2007)
  Doporučení nájemníkům

  Vážení nájemníci!

  Dne 18. června 2007 schválilo městské zastupitelstvo i přes nesouhlas velké většiny nájemníků obecních bytů zásady privatizace a způsob stanovení ceny za metr čtvereční

  V této chvíli je podstatné a důležité zvolit ve svém domě nebo vchodu zástupce (bez ohledu na členství v Občanském sdružení), který Vás bude zastupovat při jedná ních s městem. Doporučujeme však, aby Vámi vybraný zástupce byl zároveň Vámi pověřený delegát.

  Město spěchá s vyhotovením znaleckých posudků na jednotlivé domy. Proto co nejdří ve požádejte písemně prostřednictvím zvoleného zástupce odbor investičního majetku (Ing. Kopčilovou) o sdělení termínu provádění znaleckého posudku s tím, že požadujete přítomnost zástupce domu při posuzování domu znalcem tak, jak to bylo přislíbeno starostou.

  Bude dobré, pokud zástupce domu budete mít vypracovaný vlastní seznam závad v domě, případně doložený fotodokumentaci, protože od odhadní ceny se bude odvíjet i cena prodejní.

  Vaše žádost o přítomnost zástupce při činnosti znalce v žádném případě není žádosti o odkup bytů. K ničemu Vás nezavazuje, ale umožní Vám upozornit soudního znalce na problémy jednotlivých privatizovaných domů. Vaše aktivní účast při vypracování znaleckého posudku přispěje k objektivnějšímu rozhodování znalce ve prospěch přijatelné ceny za m 2.

  Teprve na podzim letošního roku podle přijatých zásad budete informování formou doporuč eného dopisu o možnosti byt koupit a za jakých podmínek včetně ceny.

  Zástupci domů budou mít dle ujištění vedení města možnost nahlédnout do dokumentace k jednotlivým domům, které jsou v současnosti v kompetenci správce bytového fondu.

  Rada občanského sdružení zvažuje další kroky, které by danému procesu napomohly ve prospěch nájemníků, zejména pak ke stanovení takové ceny, která bude únosná pro všechny, kdo byty chtějí koupit. Prostřednictvím delegáta (podmínky a pověření včetně směrnic jsou na www.os.yantar.cz) bychom zajistili rychlejší tok informaci k Vám. Pokud jste v jednotlivých domech ještě nepředali Radě pověření delegáta, učiňte tak prosím co nejrychleji.

  O dalším postupu ve věci privatizace bytového fondu Vás budeme informovat.

  Rada Občanského sdružení občanů Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi

  Dokument v PDF : *.pdf;
  (28. 6. 2007)
  Jak to bylo na veřejném zasedání.
  Protože to byla smutná fraška, nezbývá než se tak k ní postavit a nastavit aktérům zrcadlo.

  Zastupitelská demokracie aneb „Nejdražší představení na světe“

  Prolog:
  O Zásadách privatizace (dále zásady) se v našem městě namluvilo již dost. Dokument, který vypracovala radnice, byl právě dne 24. května 2007, na veřejném zasedání Zastupitelstva, hlavním bodem kritiky uvedené v otevřeném dopise, předaném předsedou OS občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na zmíněném zasedání „Zastupitelum“. Zastupitelé byli požádáni „Zásady“ na veřejném zasedání 18. 6. 2007 neprojednávat a bylo doporučeno je dopracovat, přičemž OS predložilo řadu, zcela konkrétních návrhu. Veřejný dopis byl označen za „konfrontační“ a OS za skupinku lidí, které chce hájit pouze „lokální zájmy“ nepatrné části „panelákových“ občanů. Návrhy OS starosta pan Ondřej Přenosil striktně „demokraticky“ zamítl (on se totiž zásadně řídí zastupitelskou demokracií, což u něho zřejmě znamená, že občanovy, který ho volil, do toho nic není) jako nerelevantní s nemožností jejich zapracování, protože zásady jsou konečné a schválené (několika neomylnými)......................................
  Celý dokument v PDF - stojí za přečtení: *.pdf;
  (28. 6. 2007)
  OZNÁMENÍ dne 20. 6. 2007
  Vážení členové občanského sdružení občanů Brandýs nad Labem Stará Boleslav.  Pro účely Vašeho rychlého informování je nutné, aby jste ze svého středu vybrali svého zástupce, který se bude zúčastňovat rozšířeného jednání Rady a zajistí rychlý průchod informací až k Vám. Do 30. června 2007 je nutné předat Radě vyplněný tiskopis Pověření delegáta je ke stažení ve formátu PDF i WORD níže.
  Jen cestou pověřených delegátů můžeme zajistit, aby všechny důležité informace ze strany Rady dorazily včas mezi Vás a opačně.
  Vnitřní směrnice deklarující způsob volby delegátů, svolání rozšířeného jednání rady o schůzi delegátů a rozsah pravomocí tohoto orgánu najdete v sekci "Vnitřní dokumenty".
  Dokument k pověření delegátů je ke stažení ve formátu WORD i PDF zde
  Dokument ve WORDU *.doc;
  (20. 6. 2007)
  Dne 18. 6. 2007 - Veřejné zasedání zastupitelstva – čas 16:00

  Brandýské kino KUK – OS děkuje občanům, kteří se zúčastnili tohoto zasedání, že se i přes nepříznivý čas konání dostavili a na vlastní uši a oči se přesvědčili, jak jednají námi zvolení zastupitelé a současná zeleno-modro-růžová koalice. Reakce OS na toto zasedání bude zveřejněna 26.6.2007 po jejím odsouhlasení Radou OS – sledujte dále naše www !!!!

  Avšak jeden důležitý fakt, který je nutno zveřejnit ihned!
  PANE STAROSTO, matete a děsíte občany záměrně a nebo jen zapomínáte?

  Ač o cenách není rozhodnuto, jak často říkáte, pokaždé ceny uvádíte, ale pokaždé jinak, asi jak se Vám to hodí a asi podle toho ke komu hovoříte. Naposledy na veřejném zasedání jste sdělil, že dolní hranice možné ceny za m2 může být 6.000,- Kč, v Městských listech (květen 2007) jste uvedl jako dolní hranici cenu 4.000,- Kč za m2 a ve Vašem vystoupení na Valné hromadě OS jste občanúm veřejně jako dolní možnou hranici uvedl cenu 3.500 Kč za m2. Pokud by jste si nepamatoval, rádi Vám pošleme nahrávku Vašeho vystoupení. Samozřejmě stejně tak osciluje Vaše horní hranice mezi 8.000,- Kč/m2 (ML) a 15.000,-Kč/m2 (Valná hromada).

  To rozhodně není seriozní a otevřené jednání nejvyššího představitele města!

  Dne 12. 6. 2007 odeslány dopisy všem zastupitelům města BNL - SB
  Text dopisu ke stažení *.pdf;
  (12. 6. 2007)
  Dne 11. 6. 2007 předány představitelům OS "Zásady privatizace" a "Seznam domů" určených k privatizaci. Ukázalo se, že to je zase jenom hra. Zásady schvalované na schůzi zastupitelstva se značně lišili od těch poskytnutých a bylo v nich provedeno značné množství (cca 18) dalších naprosto nepochopitelných úprav. Nakonec i sami zastupitelé byli na zasedání viditelně zmateni na nejvyšší míru.
  Návrh Textu "Zásad ...", které mají být scháleny 18. 6. 2007 na veřejném zasedání v e fomátu pdf ke stažení.
  Text "Zásad.." předaný radnicí představitelům OS: *.pdf;
  (11. 6. 2007)
  Seznamy domů určených k privatizaci tak, jak je předala radnice představitelům OS.
  Seznam tzv. čistých domů: *.pdf;
  (11. 6. 2007)
  Seznam domů s nebytovými prostory, ale privatizovaných *.pdf;
  (11. 6. 2007)
  Seznam domů v této etapě neprivatizovaných *.pdf;
  (11. 6. 2007)
  31. 5 2007 proběhlo jednání představitelů OS (Civín, Krišák, Simon) se starostou města k zásadám privatizace – žádná připomínka ze strany OS nebyla starostou a 1. místostarostou akceptována. Ani náznak dialogu, ani náznak vztřícnosti, pouze arogance moci.
  Ukázalo se, že příslib ze dne 28. 5. 2007 byl pouze hrou o čas. Reálné problémy volené představitele nezajímají a hlas občana pro ně je vzduch.
  Pan starosta, jak sám neustále opakuje, se řídí pouze zastupitelskou demokracií. Co rozhodne rada a on, to platí bez ohladu na veřejné zájmy a zájmy občanů. Zcela zapomíná, že zastupitelská demokracie má dvě strany a že i zákony mu ukládají jednat ve prospěch občanů.
  Dne 28. 5 2007 v 17:00 proběhlo na radnici jednání představitelů OS (Vojta, Civín, Kladiva) s představiteli rady města (Přenosil, Javůrek, Vávra).
  Predmětem jednání byla reakce rady města na "Otevšený dopis.." a snaha představitelů OS o navázání konstruktivní spolupráce při řešení problémů privatizace.
  Výsledkem dlouhého jednání byl príslib starosty pohovořit na téma "Zasady privatizace..." ve čtvrtek a poskytnout před jednáním 18. 6. 2007materiály projednávané na tomto zasedání.
  Dne 28. 5. 2007 ve 14:00 proběhlo setkání představitelů OS (Vojta, Civín) s poslancem panem Petrem TLUCHOŘEM (ODS). Představitelé OS poslance informovali o založení sdružení a jeho cílech. Pan Tluchoř vzal informaci na vědomí a jako "správný český" politik se k záležitosti nikterak nevyjádřil.
  Dne 24. 5. 2007 v průběhu veřejného zasedání byl přečten a předán otevřený dopis OS Zastupitelstvu, Radě a starostovi města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  Text "Oteřeného dopisu" máte k dispozici zde ve fomátu pdf ke stažení.
  "Otevřený dopis představitelům samosprávy města": *.pdf;
  (23. 5. 2007)
  Dne 14. 5. 2007 proběhlo 1. zasedání rady OS oBnLSB.
  Hlavním bodem programu bylo přijetí občanů, kteří splnili podmínky přijetí dle stanov, ale nemohli se z jakéhokoliv důvodu zúčastnit ustavující Valné hromady.

  Dne 13. 5. 2007 proběhla Valná hromada

  Do 30. dubna 2007 se očekává první vlna přihlá šek za členy OS
  Dne 22. a 24.dubna 2007 schůzka aktivistů jednotlivých bytových domů - vysvětleno č lenství v OS, seznámení s navrhovanou kandidátkou, seznámení se Stanovami OS
  Duben 2007 - Telegraf - první zmínka o OS a odvolání komisaře Vargy
  Dne 30.března 2007 bylo OS zaregistrováno u Ministerstva vnitra
  Dne 18. března 2007 jsme se rozhodli založit občanské sdružení, zmocněncem byl zvolen Jiří Vojta a členy přípravného výboru: Zdeněk Civín, Jaroslav Pulkrábek, Miluše Zahrádková, Milada Šeflová
  Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.