OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Dokumenty OS - Volební řád
 
 
1. Volby

V souladu se Stanovami OS bude valné hromadě navržena k volbě 9-ti členná rada a předseda OS přímou Volbou.

2. VOLEBNÍ LÍSTEK

a) Každý člen OS, který se zúčastní ustavující valné hromady (další řádné či mimořádné valné hromady, na které budou uskutečněny volby) obdrží při registraci volební lístek.
b) Na volebním lístku budou uvedeni kandidáti, kteří byly navrženi přípravným výborem OS (při dalších volbách radou OS) a aktivisty z jednotlivých lokalit po projednání v kolektivech domů.
c) Dvě kolonky na volebním lístku budou ponechány volné a do nichž může volič doplnit své kandidáty.
d) Současně bude na volebním lístku umístěna kolonka, která je určena k napsání jména svého kandidáta na předsedu OS.

3. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

e) Každý účastník valné hromady má pro volbu do rady OS 9 hlasů.
f) Může (nemusí) ve sloupci VOLBA křížkem označit 9 z navržených kandidátů, případně méně a doplnit je svými dvěma kandidáty do celkového počtu devíti.
g) Do kolonky VOLBA PŘEDSEDY napíše svého kandidáta na předsedu. Podmínkou je, že to musí být jeden z devíti jim nominovaných kandidátů do rady OS.
h) Škrtání ve volebním lístku je nepřípustné!

4. VÝSLEDKY VOLEB RADY A PŘEDSEDY OS

a) Volební komise sečte počty odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům a 9 z nich, kteří získali největší počet hlasů se může stát členy rady OS.
b) Kriterium lokality - Pokud by mezi 9-ti nejúspěšnějšími kandidáty nebyl zvolený vždy aspoň 1 kandidát z lokalit sídliště:
- Brandýs n/l,
- BSS,
- Královice,
- Stará Boleslav,
Do návrhu za člena rady OS postupuje kandidát této lokality, s největším počet hlasů

c) Kandidát podle bodu 4b) postupuje vždy na úkor jednoho z výše postavených 9-ti kandidátů, kteří získali nejmenší počet hlasů (devátý, osmý, sedmý v pořadí), pokud tento není jediným kandidátem jiné lokality. V tomto případě postupuje na úkor dalšího kandidáta.
d) Předsedou OS se může stát výhradně kandidát, který byl zároveň zvolen do rady OS a zároveň obdržel největší počet jmenovitých nominací na volebním lístku.
e) Předsedou se nemůže stát kandidát, který postoupil do rady podle článku 4b).
f) Po sečtení hlasů volební komise vypracuje zápis o volbách do orgánů OS a přednese návrh valné hromadě na:
- složení rady
- předsedu OS

RADA OS

g) Předseda volební komise přednese jmenovité složení rady dle výsledků voleb v pořadí získaném podle počtu hlasů a uvede jejich počet.
h) V případě rovnosti hlasů v kandidatuře rady na 9-tém a dalších místech, předseda volební komise vyzve valnou hromadu k hlasování o jednotlivých kandidátech. Členem rady se stává kandidát s nejvyšším počtem hlasů přítomných členů valné hromady. Kandidáti se uvádějí podle abecedního pořádku.

PŘEDSEDA OS

i) Pokud kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů všech hlasujících členů valné hromady, stává se předsedou OS a předseda oznámí valné hromadě jeho jméno a počet hlasů.
j) Pokud jeden z členů rady získal nejvíce jmenování na předsedu OS a nezískal nadpoloviční většinu hlasů hlasujících členů valné hromady, předseda volební komise oznámí jméno tohoto kandidáta, počet získaných hlasu a valnou hromadu požádá o hlasování o důvěře. Kandidát se stává předsedou, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných.
k) V případě rovnosti jmenovitých hlasů na volbu předsedy OS mezi členy zvolené rady předseda volební komise přeruší jednání valné hromady po volbě rady.
l) Nová rada se okamžitě sejde a za řízení předsedy volební komise navrhne rada jednoho kandidáta z nominací dle výsledků voleb. V tomto případě se nemá člen rady právo zdržet hlasování.
m) Předseda volební komise zahájí znova jednání valné hromady, přednese valné hromadě návrh na předsedu OS a valnou hromadu požádá o hlasování o důvěře. Kandidát se stává předsedou, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných.
n) Pokud se nepodaří zvolit předsedu výše uvedený způsobem, rozhodne předseda volební komise o přerušení schůze a opakování voleb předsedy OS.
- Volby jsou tajné
- Kandidáty pro tuto volbu jsou všichni členové rady
- Každý hlasující vhodí do hlasovacího zařízení lístek se jménem svého kandidáta,
který musí být jedním ze zvolených členů rady
o) Předseda volební komise po přepočítání výsledků zahájí znova jednání valné hromady a oznámí:
- pokud kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů všech hlasujících členů valné hromady, stává se předsedou OS a předseda oznámí valné hromadě jeho jméno a počet hlasů.
- jméno kandidáta a počet získaných hlasů kandidáta, který získal největší počet hlasů avšak ne většinu všech hlasujících členů valné hromady a valnou hromadu požádá o hlasování o důvěře. Kandidát se stává předsedou, pokud získá většinu hlasů hlasujících(prostá většina)
- v případě nezískání většiny se volba opakuje návrhem dalšího kandidáta v pořadí, dokud některý z kandidátů nezíská většinu hlasů hlasujících (prostá většina)
- při uvádění kandidátů se předseda volební komise řídí počtem získaných hlasů (kandidát s nejvyšším počtem hlasů je uváděn první), v případě rovnosti, abecedním pořádkem


 

Předseda OS

Ing.Jiří VOJTA

 
 
Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.