OS registrováno u Ministerstva vnitra pod registracním číslem:
VS/1-1/67137/07-R
Dne: 30.3.2007
IČ: 285 52 431
 
 
 
Telefon: 326 903 403
privbytbnl@yantar.cz
 
 
 
 
OS občanů Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Dokumenty OS - S T A N O V Y
Aktuálně platné Stanovy OS (Adobe Reader): *.pdf
HISTORIE STANOV
Stanovy ve znění v1.7 schváleny Schůzí delegátů dne 24. 4. 2008
Stanovy ve znění v1.6 registrovány MV dne 12. 8. 2007
Stanovy ve znění v1.6 schváleny ustavující Valnou hromadou dne 13. 5. 2007
Stanovy ve znění v1.5 registrovány MV dnem 30. 3. 2007


Verze 1.7


S T A N O V Y


Občanského sdružení občanů

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

nic

24. 4. 2008

 

Sdružení je registrováno Ministerstvem vnitra

pod č.j.:VS/1-1/67137/07-R

dne 30. 3. 2007

 

IČO 285 52 431

 

Na Vinici 1733/B

Brandýs nad Labem

250 01

 

S T A N O V Y


OS občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

Článek I.

Obecné ustanovení

 1. OS občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „sdružení“) je občanským sdružením založeným dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Článek II.
Název a sídlo

 1. Název sdružení: OS občanů Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sídlo sdružení:   Brandýs nad Labem 250 01, Na Vinici 1733

 

 

Článek III.
Cíle a předmět činnosti sdružení

 1. Základními cíli sdružení jsou
  1. aktivní podpora členů sdružení při procesu privatizace bytového fondu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
  2. ochrana oprávněných zájmů svých členů zejména při rozhodování orgánů státní správy a samosprávy v otázkách rozvoje města, sociálních otázkách, kulturního dědictví (privatizace bytového fondu, změny územního plánu, stavební řízení apod.),
  3. úsilí o zlepšení stavu životního prostředí s cílem omezení a případné vyloučení všech negativních faktorů, jež poškozují a ohrožují zdraví a život občanů,
  4. reprezentace svých členů a prostřednictvím svých statutárních orgánů zastupování zvláště při jednáních se státní správou, samosprávou a exekutivou.
 2. Sdružení vykonává svou činnost především ve prospěch svých členů. Nestanoví-li valná hromada členů jinak, může sdružení vykonávat jednotlivé činnosti i ve prospěch nečlenů sdružení, zpravidla za úplatu alespoň ve výši nákladů vynaložených na takovou činnost. Tuto činnost lze dále upravit vnitřním předpisem.
 3. Při výkonu svých činností postupuje sdružení vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 

Článek IV.
Vznik a zánik členství

 1. Sdružení je zcela apolitické a členství v něm je založeno na principu svobodné a dobrovolné volby osob. Členem sdružení se může stát každý spořádaný zletilý občan, způsobilý k právním úkonům, který:  
  1. má trvalé bydliště v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi,
  2. chce podporovat a aktivně se zapojit do naplňování cílů sdružení.
 2. Členství v sdružení není na překážku členství v jiných občanských či dalších sdruženích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním sdružení.
 3. Členy sdružení jsou členové přípravného výboru podepsaní pod návrhem na registraci sdružení. Členem sdružení se dále stává každá osoba, která sdružení podá písemnou přihlášku, ve které se zaváže dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení, a to nejpozději v den ustavující schůze valné hromady sdružení. O členství uvedených osob rozhoduje ustavující schůze valné hromady sdružení nadpoloviční většinou přítomných.
 4. Po ustavující schůzi valné hromady sdružení může požádat o členství jakákoli osoba splňující podmínky článku IV, bod 1 a, b, která sdružení podá písemnou přihlášku, ve které se zaváže dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení. O přijetí této osoby za člena rozhoduje rada.
 5. Pokud je usnesením rady stanoven vstupní členský poplatek (čl. VIII, odst. 9,     písm. i), vzniká členství žadatele až jeho zaplacením.
 6. Na přijetí za člena sdružení není právní nárok.
 7. Členu sdružení je pozastaveno členství ve sdružení do doby konání valné hromady, pokud vážným způsobem poruší povinnosti člena sdružení. Po dobu pozastavení členství je omezen v právech uvedených v čl. V, odst. 2, kromě práva účasti na jednání valné hromady, rovněž nevykonává funkci v radě a předsedy sdružení. Rozhodnutí o pozastavení členství přijímá rada.
 8. Členství zaniká:
 9. vystoupením člena, a to dnem doručení jeho písemného sdělení radě,
 10. na návrh rady na zrušení členství, rozhodnutím 2/3 většiny přítomných na schůzi valné hromady, a to z důvodů vážného porušení povinností člena sdružení, 
 11. dnem úmrtí člena,
 12. zánikem sdružení.
 13. Zánikem členství nezanikají finanční závazky bývalého člena vůči sdružení, pokud mu takové závazky vznikly.
 14. Zánikem členství podle písm. a), b), c) nevzniká jakýkoliv právní nebo jiný nárok na podíl z majetku sdružení.

 

Článek V.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo a povinnost podílet se na dosažení cílů a činnostech sdružení v rozsahu stanoveném stanovami.
 2. Člen má právo:

      a) požádat sdružení o pomoc při ochraně jeho zájmů v rozsahu působnosti uvedené  
          stanovami sdružení,
      b) předkládat vlastní návrhy aktivit, vhodných k činnosti sdružení,
      c) účastnit se jednání schůze valné hromady a na něm hlasovat,
      d) volit a být volen do orgánů sdružení.

 1. Člen je povinen:

       a) platit členské příspěvky ve stanovených termínech, pokud byly stanoveny v souladu s těmito stanovami,
       b) zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli sdružení, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst sdružení,
       c) dodržovat vnitřní předpisy sdružení, které byly přijaty v souladu s těmito stanovami.
          

Článek VI.
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. valná hromada členů,
  2. rada,
  3. předseda.

 

Článek VII.
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada rozhoduje na svých řádných a mimořádných jednáních (schůzích). Řádné jednání valné hromady je svoláváno radou nejméně jednou za 12 měsíců. Na tomto jednání musí být radou přednesena zpráva o činnosti sdružení, výsledky hospodaření sdružení a stav členské základny sdružení. Pozvánka na jednání musí být písemná, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání. Musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem, faxem na kontaktní údaj členem včas sdělený) všem členům sdružení nejméně 10 dnů přede dnem jednání. Požadují-li to alespoň 2/3 všech členů OS, je rada povinna svolat mimořádné jednání valné hromady do 30 dnů od doručení návrhu radě.
 2. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.
  V případech uvedených v čl. VII, odst. 7, písm. f) až k) se pro přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlasné stanovisko (hlasování) více než 50 % všech členů sdružení. V tomto případě je rada povinna zabezpečit doručení stanoviska (hlasování) členů nepřítomných na Valné hromadě na schůzi Valné hromady, kde se rozhodnutí dle čl.VII, odst. 7, písm. f) až k) přijímá.“
 1. Každý člen má na schůzi valné hromady jeden hlas. Pokud je člen v prodlení se zaplacením členského příspěvku, nemá právo hlasovat a jeho přítomnost se nezapočítává pro účely zjištění většiny při hlasování.
 2. Před dnem jednání může 1/3 členů OS požadovat zařazení určité otázky na program nejbližšího jednání valné hromady. Rada je povinna tuto otázku na program zařadit.
 3. Na jednání Valné hromady může kterýkoli člen navrhnout zařadit určitou otázku na program jednání. Program jednání uvedený v pozvánce může být takto doplněn jen, souhlasí-li s tím většina přítomných členů valné hromady sdružení. 
 4. Jednání řídí předseda sdružení nebo jiný radou pověřený člen rady. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisují alespoň dva členové rady anebo sdružení, kteří byli jednání přítomni.
 5. Do působnosti valné hromady patří:
  1. schvalovat základní cíle činnosti sdružení,
  2. schvalovat otázky zásadního významu předložené radou,
  3. schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
  4. schvalovat rozpočet sdružení,
  5. projednávat a schvalovat závěrečnou zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky,
  6. přímo volit předsedu sdružení,
  7. volit a odvolávat členy rady,
  8. rozhodovat o vyloučení členů dle čl. IV., odst. 5, písm. b) stanov,
  9. schvalovat výši ročních členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti,
  10. schvalovat změny a doplnění stanov,
  11. rozhodovat o zrušení sdružení,
  12. rozhodovat v dalších případech uvedených ve stanovách.
 6. Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
 7. V době mezi řádnými zasedáními valné hromady tato pověřuje výkonem svých pravomocí s výjimkou případů uvedených v čl. VII. odst. 7. písm. f) až k) radu.          V případě rozšířeného jednání rady o schůzi delegátů rozšiřuje valná hromada své pověření i na případy uvedené v čl. VII., odst. 7., písm. h), i), j). Toto pověření může kdykoli odvolat.
 8. Ustavující schůzi valné hromady svolá přípravný výbor do 30 dnů od vzniku sdružení. Na tomto jednání valná hromada zvolí předsedu a členy rady.

 

Článek VIII.
Rada 

 1. Rada je výkonný orgán sdružení, který řídí činnost sdružení. Při výkonu své činnosti postupuje v souladu s cíli stanovenými stanovami a rozhodnutím valné hromady. V otázkách zásadního významu, o kterých bylo rozhodnuto valnou hromadou, postupuje rada v souladu s tímto rozhodnutím.
 2. Rada má 9 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou členů. Členem rady může být jen člen sdružení.
 3. Rada rozhoduje na svých pravidelných a mimořádných jednáních (schůzích) a je oprávněna své jednání rozšířit o schůzi delegátů. Delegáti jsou zvolení zástupci domů, zastupující minimálně pět členů OS, kteří delegáty zvolili a vydali jim pověření.
 4. Rada vede seznam členů sdružení a zapisuje do něj jméno a příjmení, popř. název, adresu bydliště, popř. sídlo, a kontaktní údaje jednotlivých členů. Seznam je na požádání povinna předložit kterémukoli členu sdružení.
 5. Člen rady vykonává svou funkci až do doby zvolení nového člena rady na jeho místo, ledaže jeho funkce zanikla odstoupením, nebo zánikem či pozastavením členství v sdružení.
 6. Členové rady mohou ze své funkce odstoupit. Jsou však povinni oznámit to písemně předsedovi sdružení, anebo jiným dvěma členům rady. Výkon jejich funkce končí dnem doručení oznámení.
 7. Členství v radě zaniká zánikem členství ve sdružení.
 8. Jednání rady svolává předseda, nebo alespoň dva členové rady. Program jednání určuje svolavatel. Pozvánka na jednání musí být písemná, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem, faxem na kontaktní údaj členem rady včas sdělený) všem členům rady nejméně 1 pracovní den přede dnem jednání, jinak nemůže přijmout platné rozhodnutí, ledaže se všichni členové rady dohodnou, že určitá věc může být projednána a rozhodnuta i bez pozvánky. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů rady.
 9. Nerozhodne-li rada jinak, pořizuje se z jednání rady stručný zápis, který je na žádost zaslán členům rady.
 10. Rada je statutárním orgánem sdružení a zejména ji přísluší:
  1. řídit činnost sdružení v souladu se stanovami a rozhodnutím valné hromady mezi jednotlivými zasedáními valné hromady,
  2. svolávat řádné a mimořádné schůze valné hromady, připravovat pro ně agendu, potřebné dokumenty, navrhovat změny stanov, podklady k návrhu na vyloučení člena a ostatní návrhy k bodům, o kterých rozhoduje valná hromada,
  3. jednat v zájmu sdružení s třetími stranami,
  4. vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých valnou hromadou,
  5. zajišťovat materiální, finanční a personální zdroje pro činnost sdružení a dosahování jejích cílů,
  6. zajišťovat hospodaření sdružení dle přijatého rozpočtu,
  7. rozhodovat o přijetí za člena (čl. IV, odst. 4) a o pozastavení členství ve sdružení,
  8. rozhodovat o podobě organizační struktury sdružení a rady,
  9. kooptovat nového člena rady v případě, že některý z řádně zvolených členů rady odstoupil z funkce, zaniklo mu členství nebo mu bylo členství v OS, v souladu se stanovami, pozastaveno; kooptace má mandát do konání následující řádné valné hromady, kooptovat nového člena rady lze i v případě, že rada OS dospěje k rozhodnutí, že je nutno počet členů rady rozšířit,
  10. rozhodovat o výši vstupního členského poplatku, který však nesmí převyšovat 500,- Kč,
  11. ze svého středu volit a odvolávat stanovené funkce v radě,
  12. v případě znemožnění výkonu funkce předsedy (dlouhodobá nemoc, úmrtí apod.), rada volí zástupce vykovávajícího pravomoci předsedy do nejbližší valné hromady sdružení, k tomu vydává písemné pověření podepsané všemi členy rady,
  13. rozhodovat ve věcech pracovněprávních vztahů,
  14. rozhodovat v ostatních věcech uvedených ve stanovách,
  15. rozhodovat v ostatních věcech k zajištění plnění cíle sdružení, pokud rozhodování o nich nepřísluší jinému orgánu sdružení.
 11. K výkonu kterékoli své pravomoci může rada písemně pověřit předsedu nebo jiného člena rady. Toto pověření může kdykoli odvolat.
 12. Rozhodnutí rady jsou přijímána prostou většinou všech přítomných členů rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.
 13. K zajištění administrativních činností sdružení a organizace vnitřních záležitostí a provádění cílů sdružení může rada přijmout vnitřní předpisy. Tyto předpisy nesmí být v rozporu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
 14. K uzavření právního úkonu je třeba souhlasu většiny členů rady, je-li právní úkon písemný, musí být podepsán většinou členů rady.

 

Článek IX. 
Předseda

 1. Předseda je volen a odvoláván přímo všemi přítomnými členy valné hromady.
 2. Předseda representuje sdružení navenek, zastupuje jej a jedná jménem sdružení, zejména pak s orgány státní správy, samosprávy a exekutivy.
 3. Předseda řídí zasedání rady, při rozhodování rady v případě rovnosti hlasů přijímá rozhodnutí jménem rady.
 4. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání jim pověřený člen rady.
 5. Právní úkony za sdružení je předseda oprávněn samostatně konat, jen pokud je k tomu radou písemně zmocněn. Ke konání právních úkonů nebo jiných pravomocí může být předseda určen rovněž ve vnitřním předpise sdružení.
 6. Při výkonu svých činností je předseda povinen řídit se stanovami, rozhodnutími valné hromady a pokyny přijatými radou.
 7. Funkce předsedy zaniká:
  1. odvoláním valnou hromadou,
  2. zánikem členství v radě,
  3. odstoupením z funkce předsedy, odstoupení je účinné oznámením o odstoupení alespoň dvěma dalším členům rady.

 

Článek X.
Finanční hospodaření sdružení

 1. Finanční hospodaření se řídí rozpočtem navrženým radou a schváleným Valnou hromadou členů pro příslušný kalendářní rok.
 2. Příjmy sdružení tvoří zejména:
  1. vstupní členský příspěvek a roční členský příspěvek, byly-li stanoveny,
  2. dary,
  3. granty, dotace, subvence z veřejných i soukromých zdrojů,
  4. příjmy z hospodářské a další činnosti sdružení,
  5. výnosy z majetku sdružení.
 3. Pokud sdružení dostane účelové dotace, je nakládání s těmito prostředky možné jen v rámci vázaného účelu.
 4. Za své závazky odpovídá sdružení celým svým majetkem. Jednotliví členové sdružení za závazky sdružení neodpovídají.
 5. Hospodaření sdružení je vedeno v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

 

 

Článek XI.
Zrušení a zánik sdružení

 1. O zrušení sdružení rozhoduje valná hromada (čl. VII, odst. 7, písm. k).
 2. Jestliže po zrušení sdružení nepřechází jmění na právního nástupce, vyžaduje se provedení likvidace.
 3. Likvidátora jmenuje rada po rozhodnutí o zrušení sdružení. Není-li likvidátor jmenován radou do 30 dnů od zrušení sdružení, je funkci likvidátora povinen vykonávat předseda. Likvidátor postupuje dle ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci.
 4. O rozdělení případného likvidačního zůstatku rozhodne rada. Rada může rozhodnout o převedení likvidačního zůstatku na jinou právnickou osobu s obdobnými cíli činnosti. Pokud bude rozhodnuto, že likvidační zůstatek nebo jeho část má být převeden některému členu sdružení, musí být tento zůstatek, nebo jeho stanovená část, rozdělen mezi všechny členy sdružení stejným dílem. Nárok na podíl na likvidačním zůstatku však nemá člen, který byl ke dni rozhodování o likvidačním zůstatku v prodlení se splněním majetkového závazku vůči sdružení.
 5. Sdružení zaniká výmazem z registrace.
 6. Ustanovení zákona o dalších způsobech zániku sdružení nejsou tímto dotčena.

 

Článek XII.
Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku sdružení a jsou závazné pro všechny členy sdružení. Změny stanov je oprávněna provádět pouze valná hromada sdružení.
 2. Sdružení se řídí ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a koná v souladu s právním řádem České republiky.

 

Copyright © 2007,YANTAR, spol. s r.o.